شبیه سازی فیزیکی جریان هوا در پیرامون تپه سه بعدی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه ، جریان تلاطمی در اطراف تپه ای گوسی شکل و در تونل آب مدار بسته ، شبیه سازی شده است و با استفاده از سرعت سنج فیلم داغ، سرعت و کمیت های تلاطمی ( مانند شدت و شار تلاطمی ) در قسمت های مختلف مدل، اندازه گیری شده است. در تحلیل این اندازه گیری ها، پربندهای انحراف سرعت میانگین و افت و خیز سرعت پریشیدگی ، همچنین نیم رخ شدت و شار تلاطمی ارائه شده است و نتایج آن با نمونه های مشابهی از کارهای دیگران که دراین زمینه انجام شده ، مطابقت بسیار خوبی را نشان می دهد.
همچنین وجود کاوک ها در بادسوی تپه باعث ایجاد تلاطم شدید با مقیاس مشخصه این کاوک ها می شود. افزایش سرعت در پیرامون تپه، به ویژه در بالای قله آن قابل ملاحظه است. این گونه مطالعات از نظر استفاده بهینه انرژی باد در مناطق تپه ای می تواند بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study, turbulent flow around a Guassian hill in a water tunnel is studied.
Using a hot film anemometer, velocity and turbulent qualities (such as turbulence
flux and intensity) is measured at different parts of the model.
To understand these measurements, mean velocity deviation and perturbation
velocity fluctuation contours, also turbulence flux and intensity profiles are presented
and the results are consistent with those obtained by other investigators. Also the
cavities in the downwind of the hill cause intense turbulence its scale being in order
of cavities.
The increase of velocity around the hill especially above the crest is significant.
These studies in the use of optimum wind energy in hilly regions are useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • and cavity
  • boundary layer
  • physical simulation
  • turbulent qualities