میزان تأثیر یک زلزله: مطالعه آماری انتشارات زلزله شناسی

نویسندگان

چکیده

ما کاتالوگ ISC از سال 1980 تا 1995 را تحلیل کرده ایم تا بررسی کنیم که تا چه مقدار اطلاعات حاصل از یک زمینلرزه برای درک بهتر زمینلرزه ها دو مخاطرات زمین لرزه مورد استفاده قرار گرفته است. ما بولتن ISC که طیف وسیع تری از نشریات مربوط به زلزله شناسی و زبان های مختلف را نسبت به ISC در بر می گیرد انتخاب کرده ایم، به گونه ای که در تحلیل ها ، خطای ناشی از زبان و مناطق مختلف به حداقل می رسد. زلزله های موجود در کاتالوگ دوره زمانی 1975 تا 1990 را در بر می گیرد. مقاله هایی که ارتباط مستقیم با یک زمینلرزه ها ، تغییر می کند. لگاریتم بیشترین تعداد مقاله های مربوط به یک زلزله با بزرگی آن زلزله متناسب است که این امر ، امکان تعیین میزان تأثیر یک زلزله را فراهم می سازد، به گونه ای که در زمینلرزه های با بزرگی متفاوت را می توان با یکدیگر مقایسه کرد.
بازه بزرگی زمینلرزه ها با میزان اثرهای معین، و خود میزان تأثیر را می توان برای مقایسه های منطقه ای به کار برد. تحلیل ها اختلافی منطقه ای را نشان می دهد که قدرت تأثیر آکادمیک زلزله هایی که در کشور در حال توسعه آسیایی روی می دهند با اثرات اجتماعی این زمینلرزه ها قابل مقایسه نیست. این امر بر این اشاره دارد که یکی از جهات توسعه زلزله شناسی در آسیا این است که مشاهدات بیشتر و محققین بیشتری برای کار روی زمینلرزه هایی که در کشورهای این قاره اتفاق می افتد داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

We analyzed the International Seismological Center (ISC) catalogue of seismological
publications from 1980 to 1995 to investigate to what extent the information provided by an
earthquake has been utilized to obtain a better understanding of earthquakes and seismic
disaster. We select the ISC bulletin which has a wider coverage of seismological journals
and languages than the Scientific Citation Index (SCI), so that there is less regional or
language bias in the analysis. The earthquakes in the catalogue spans the period from 1975
to 1990. Papers which have direct relations with an earthquake as defined by the ISC
catalogue ranges from 1 to 102 in order of magnitudes. The logarithm of the maximum number of papers on an earthquake is shown to be proportional to the magnitude of the
earthquake, which provides a possibility to define a 'normalized impact factor' of an
earthquake, so that earthquakes with different magnitudes can be compared with each other.
The magnitude span of earthquakes with a certain 'impact factor' and the 'impact factor'
itself can be used in the regional comparisons. The analysis shows a regional difference that
the academic impact strength' of the earthquakes occurring in Asian developing countries
are not comparable to the societal effects of these earthquakes, implying that one of the
future directions of the development of Asian seismology is to have more observations and
more researches on the earthquakes occurred 'at home.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISC
  • seismological publication
  • strategy of development