کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان

نویسندگان

چکیده

ایمن سازی سازه ها و دیواره های سنگی در مقابل لرزش زمین ناشی از انفجار معادن روباز از جمله مسایل مهم در بحث انفجار و لرزش زمین ناشی از انفجار می باشد‘ راستای محل دریافت لرزه نسبت به محل انفجار و جهت انفجار از جمله عامل هایی هستند که تأثیر زیادی در لرزه دریافت شده در محل دارند. برای کمیته سازی لرزش زمین در محل های مورد نظر باید اثرات این عامل ها را بررسی کرد و بهترین حالت را بدست آورد. این کار برای انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان انجام شده است‘ بدین صورت که تعداد 14 انفجار در این معدن اجرا و لرزش های حاصل از آنها توسط 6 تا8 دستگاه لرزه نگار ثبت شده است.
در این مطالعه ‘ در ابتدا بر اساس11 انفجار انجام شده در این معدن که به صورت انفجارهای چند چالی بوده است وضعیت لرزش در نقاط مختلف بررسی شده است. در همین راستا وضعیت توزیع بیشینه سرعت جابجایی ذرات در اطراف هر بلوک انفجاری ترسیم شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس انفجار تک چال و دو انفجار دو چال در این معدن‘ کار شبیه سازی لرزش بر اساس سه الگوی انفجار برا ی نقاط مختلف اطراف یک بلوک انفجاری انجام شده است و اثر جهت انفجار و راستای محل ثبت لرزش به صورت زمان های تاخیر در شبیه سازی ها لحاظ شده است. در این بررسی‘ ملاحظه شد که کمترین لرزش مربوط به محلی است که زاویه ای در حدود 180 تا225 درجه نسبت به سطح آزاد بلوک انفجاری و درجهت خلاف حرکت انفجار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Ground vibration is a serious outcome of open pit mine blastings. The effect of the azimuth of measuring point to the blasted block, the effect of
starting point and the direction of blast movement on the vibration of the surrounding area of the blasted block are considered. In Sarcheshmeh
Copper Mine in SE Iran, seismic waves generated by 14 blasts have been recorded by 6-8 digital seismographs with three component seismometers.
Seismic data from vertical, tangential and radial component seismograms
were processed and analyzed in the frequency and time domains.
By the convolution of seismograms related to one single blasthole with
the time series corresponding to two double blastholes we simulated seismograms for two double blastholes with delay time of 25 and 65 msec.
Results of the seismogram simulation were compared with seismic real data recorded by 3-C seismometer from double blastholes. Thereafter, the
accuracy of the method was confirmed. Then, we simulated seismograms related to several multi-row blastholes with various delays between holes
and rows. Quantifying the effect of location and azimuth of the measuring point as well as the direction of blast movement on simulation of
seismograms, the impact of them on the ground vibration was studied. It was shown that the minimum ground vibration is in a direction with the
azimuth of 180-225° with the free surface of the blasted block.

کلیدواژه‌ها [English]

  • minimizing the ground vibration
  • Peak particle velocity
  • Sarcheshmeh copper mine
  • seismic wave simulation