دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 877، تیر 1379 
کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان

مهدی پورقاسمی ساغند؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمدفاروق حسینی