دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 877، تابستان 1379 
1. کمینه سازی لرزش زمین در انفجارهای معدن مس سرچشمه کرمان

مهدی پورقاسمی ساغند؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمدفاروق حسینی