نیاز به بازنگری در فرمولها و مقادیر تصحیحی برای کاهش خطا در مقیاسهای بزرگی زلزله

نویسنده

چکیده

بزرگی زلزله در توضیح واقعیت لرزه خیزی جهان و مطالعه کمیتهای دینامیکی چشمه های لرزه ای نقش ویژه ای را بازی می کند. در اکثر مطالعات زلزله شناسی از داده های بزرگی به عنوان یک راهنما برای اندازه زمینلرزه استفاده می شود و خطای موجود در تخمین بزرگی به هر عللی مستقیما روی نتایج مطالعاتی که در آن از داده های بزرگی استفاده می شود تأثیر دارد. در این مقاله کارایی فرمولها و مقادیر تصحیحی (???)B مختلف بررسی می شود.
کاربردهای فرمول MsR-P ومقادیر تصحیحی جدید فاصله – عمق (نرمال شده با ممان لرزه ای) در تعیین بزرگی زلزله های منتشر شده توسطISC در طول سالهای 1978-1993 نشان می دهند که مقادیر برآورد شده برای Ms وmb در مقایسه با برآوردهای انجام شده با استفاده از فرمول پراگ ومقادیر تصحیحی گوتنبرگ- ریشتر که مورد استفاده مراکز بزرگ جهانی است‘ مستقل ازفاصله بوده و بدون خطای دستگاهی هستند. مقایسه انحراف معیارهای Ms برآورد شده با استفاده از فرمولهای Msparague وMsR-P نشان می دهد که انحراف معیار Ms بر آورد شده با فرمول MsR-P بطور پیوسته کمتر از انحراف معیار برآوردهای محاسبه شده با فرمول پراگ (Msparague ) است. همچنین انحراف معیارهای mb برآوردشده با استفاده از مقادیر تصحیحی گوتنبرگ –ریشتر کمتر است. استفاده از Ms وmb تعیین شده با استفاده از فرمول MsR-P و مقادیر تصحیحی جدید باعث کاهش تداخل در نمودار Msبرحسب mb شده و کارایی این نمودار را در تفکیک انفجارات هسته ای زیرزمینی از زلزله را افزایش می دهد . این مطالعه نشان می دهد که برای کاهش خطا درتعیین بزرگی ‘ فرمول مورد استفاده برای محاسبه بزرگی امواج سطحی (Ms) و مقادیر تصحیحی (???)B مورد استفاده برای محاسبه بزرگی امواج درونی (mb) توسط مراکز بزرگ مثل ISC وNEIC نیاز به بازنگری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Magnitude has played a particular role in the realistic description of global seismicity. Most studies in earthquake seismology use magnitude
data as a guide to the strength of an earthquake. So biases in magnitude estimates, caused by any effect, directly affect the result of any study in
which magnitude data is used. In this study, efficiency of using different formulae and depth-distance calibration terms are examined.
Applications of the MsR-P formula and new depth-distance terms to the ISC dataset, show that the estimated Ms and mb values are
independent of distance, and provide unbiased estimates of Ms and mb in comparison with commonly-used Prague formula and Gutenberg-Richter
terms. Comparison of standard deviation of Ms values for single events using the MsR-P and _rague formulae show that the _-P standard deviations are consistently smaller than those of Prague formula. Also
standard deviations of estimated mb values using the new depth-distance terms are smaller than standard deviations of estimated values using Gutenberg-Richter terms. Estimated Ms and mb values using _-P
formula and the new depth-distance terms reduce overlap in Ms:mb criterion for underground explosions and earthquakes. The study reported here confirms the need to modify the formula for Ms calculation and depth-distance correction terms for mb calculation, which are used by
global agencies such as ISC and NEIC

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bias
  • body waves
  • calibration terms
  • Magnitude
  • seismic moment
  • surface waves