اثرال نینو 83-1982 برروی آب و هوای ایران

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثر شدیدترین ال نینوی سال 1982-1983(1361-1362) بر روی ایران از نظر دما و بارندگی ‘ شایان توجه و تعمق زیادی است . به طوریکه دمای متوسط این دوره بسیار پایین تر از معمول است. میزان بارندگی نیز دراین دوره قابل توجه است. از آنجا که این پدیده دوره ای است بررسی آن می تواند در توجیه و پیش بینی سالانه وضعیت اقلیمی کشورما ن کمک بزرگی نماید. بررسی ها نشان می دهد که بی هنجاری قابل ملاحظه (منفی) دما و (مثبت) بارندگی همزمان با وقوع ال نینو روی می دهد و به وضوح تأخیری در کمینه دما و بیشینه بارندگی سالانه دیده می شود‘ گرچه تأخیر در بیشینه دمای سالانه به آن اندازه واضح نیست . تقابل بین جریانهای مونسون زمستانی و جریان های جنوبی یا جنوب غربی ناشی از پدیده ال نینو در این دوره ‘ همزمان با تأثیر پرفشاری که با وقوع ال نینو روی غرب اقیانوس آرام بوجود آمده است‘ تقویت و جابه جایی مونسون از شرق به طرف ایران صورت می گیرد. به این ترتیب تابستان ها در این دوره گرمتر از تابستانی است که در آنها ال نینو روی نمی دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper is focused on the effect of the severest recorded EI-Nino on Iran climatic situation. The effect of the 1982-83 EI-Nino on temperature
and precipitation is very considerable. The average temperature during the period is much lower than normal and the precipitation is considerably
high. Because the EI-Nino is a periodic and somewhat predictable event, examining the behavior of such parameters during the occurance of the
event will help the prediction of the climatic situation of our country. The investigation shows high negative temperature anomaly and positive
precipitation onomaly during the period. Also an annual lag in minimum temperature and maximum precipitation can be seen clearly, although the
lag in maximum temperature is not so considerable. The contrast of the winter monsoon stream and south or southwestern stream because of the
event produce high gradients of isobars on Iran. The strengthening and shifting of monsoon toward Iran could be seen in the summer monsoon
which results in warmer summers during the period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EI-Nino
  • monsoon
  • precipitation anomaly
  • Temperature anomaly