تعیین ژئوئید از روش گرانی سنجی با استفاده از انتگرال استوکس در مختصات بیضوی

نویسنده

چکیده

مسئله شرایط مرزی استوکس درمختصات بیضوی برای محاسبه ارتفاع ژئوئید به کارگرفته شده است. جهت درجه پایین ارتفاع ژئوئید با استفاده از مدل های پتانسیل کروی (GGM) بهتر و دقیق تر قابل محاسبه است. بنابراین پتانسیل آشفته به دو قسمت تقسیم می شود: 1- درجه پایین پتانسیل مرجع‘2- درجه بالاتر پتانسیل . برای محاسبه درجه پایین از مدل پتانسیل کروی (GGM) و برای درجه بالاتر از انتگرال استوکس در مختصات بیضوی استفاده شده است. در اینجا یک روش مؤثر برای حذف پدیده تکینگی توابع استوکس در اطراف نقطه محاسبه ای ارایه شده است و درنهایت نتایج عددی از حل انتگرال استوکس در مختصات بیضوی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The ellipsoidal Stokes boundary-value problem is used to compute the geoidal heights. The low degree part of the geoidal heights can be
represented more accurately by global geopotential models. So the disturbing potential is splitted into a low-degree reference potential and a
higher degree potential. To compute the low-degree part, the global geopotential model is used and for the high-degree part, the ellipsoidal
Stokes integral is used. I present an effective method to remove the singularity of the spheroidal and spheroidal ellipsoidal Stokes functions
around the computational point. Finally, the numerical results ofsolving the spheroidal ellipsoidal Stokes integral is shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geoid determination
  • Numerical results
  • spheroidal ellipsoidal Stokes integral