دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 919، فروردین 1379 
تخمین خطر لرزه ای برای منطقه البرز مرکزی

کارن آساتوریانس؛ علی فاتحی؛ علی اکبر اسلامی


رفتار و حرکت یک کم فشار بریده

تاج الدین بنی هاشم؛ حسین اردکانی؛ سحر تاج بخش