بررسی آزمایشگاهی ناهمسانگردی سرعت در نمونه های سنگی گرانیت بندر عباس‘ ماسه سنگ چابهار و آندزیت ارومیه در حالتهای خشک و اشباع

نویسندگان

چکیده

سرعتهای امواج تراکمی و برشی در سه جهت متعامد در نمونه های سنگی مکعبی شکل از سه گروه مختلف سنگی در هر دو حالت خشک و اشباع تحت فشار تک محوری کم اندازه گیری شده است. این سه گروه شامل هفت نمونه سنگ گرانیت از منطقه بندر عباس‘ شش نمونه ماسه سنگ از منطقه چابهار و پانزده نمونه آندزیت از منطقه ارومیه می باشند. سه ضریب بدون بعد ناهمسانگردی تا مسن?,? و? برای هر یک ازنمونه ها محاسبه گردیده است. این محاسبات نشان می دهد که نمونه های سنگی فوق از فرض ناهمسانگردی بیضوی در هر دو حالت خشک و اشباع پیروی می کنند. در ضمن برای هر سه گروه سنگی‘ بررسی ضرایب کشسانی‘ ضرایب یانگ‘ نسبتهای پواسون و مدول بالک در هر دو حالت خشک و اشباع نشان می دهد که مقدار این کمیتها در حالت اشباع بیشتر از حالت خشک می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Compressional and shear wave velocities have been measured in three orthogonal directions in cubic samples of three groups of rocks
in both dry and water-saturated states under low axial stress.
The three groups of rocks consist of seven granite samples taken
from Bandarabbas, six sandstone samples from Chabahar and fifteen andesite samples from Oromieh. Thomsen's three dimensionless anisotropy parameters E, Y and £5 have been calculated for each sample. The results show that for all three groups of rocks the
assumption of elliptical anisotropy is justified. Also it is observed that
for all of the rocks the elastic constants, Young's moduli, Poisson's
ratios and bulk moduli in saturated samples are greater than corresponding values in dry samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anisotropy
  • elastic moduli
  • elliptical anisotropy
  • Transverse Isotropy