تخمین خطر لرزه ای برای منطقه البرز مرکزی

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر پس از تهیه لیست مشخصات زلزله ها‘ ضرایب لرزه خیزب bوa برای منطقه البرز مرکزی به روش بیشینه درستنمایی ویچرت محاسبه شده اند. نقشه های خطر لرزه ای بصورت شتاب بیشینه زمین برحسبg برای احتمال وقوع 10 درصد در 50 سال و 64 درصد در 50 سال بترتیب معادل دوره های بازگشت 475 و 50 سال ارایه شده اند. مقادیر فوق برای محدوده ْ5/48 تا ْ5/54 طول شرقی و ْ5/34 تا ْ5/37 درجه عرض شمالی برآورد شده اند که بیشینه آنها برابر g53/0 وg19/0 بترتیب برای دوره های بازگشت فوق می باشند. بدلیل کمبود داده ها با عدم یقین همراه می باشند. نتایج حاصل از این بررسی لزوم برآورد کمیت آهنگ لغزش را برای گسلها جهت مطالعات دقیقتر در آینده آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study presents the results of seismic hazard mapping and
ground motion assessment for central Alborz region in Iran. The results have been based on historical seismicity, recurrence statistics and probabilistic ground motion analysis. The seismicity parameters were calculated by Weichert Maximum Likelihood Method. Seismic
hazard was assessed as maps for 10% and 64% probability of exceedance in 50 years. The estimated values for peak ground
acceleration were 0.53g and 0.19g for the above probability levels respectively in the region 48.5E to 54.5E and 34.5N to 37.5N.
Because of low amount of data and uncertainty of location, time and magnitude of the historical events, estimated value also contains uncertainty. The results of this study show importance of estimating slip rate of faults for more accurate studies in the future

کلیدواژه‌ها [English]

  • central Alborz Region
  • maximum likelihood method
  • Slip rate
  • uncertainty