مطالعه پوسته در منطقه تهران با استفاده از منحنی های زمان- مسافت زلزله های محلی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور ارایه مدلی ساده برای ساختار سرعتی پوسته در منطقه تهران انجام شده است. هدف این مطالعه بکارگیری نتایج آن بعنوان مدل اولیه در توموگرافی لرزه ای سه بعدی برش وارون همزمان‘ برای بررسی دقیق تر ساختار سرعتی پوسته منطقه بوده است. در این مطالعه لرزه نگاشتهای زلزله های ثبت شده در شبکه لرزه نگاری رقمی تهران‘ دربازه زمانی دی ماه 1376 تا تیرماه 1378 (ژانویه 1997 تا ژوئن 1999) مورد استفاده قرار گرفته است . برای تهیه منحنی های زمان- مسافت‘ لازم بود که زلزله ها و ایستگاهها در یک امتداد باشند. بدین منظور پنج مسیری که دارای شرایط فوق بودند انتخاب شده و زمینلرزه های واقع بر این مسیرها از بین کل داده ها (حدود 2900 زلزله) جدا شد که شامل 454 زلزله با 0/2?mb بود. با رسم منحنی های زمان-مسافت زلزله ها برای هر کدام از مسیرهای مذکور‘ دو لایه مشخص در پوسته منطقه مشاهده شد و سرعت انتشار امواج SوP و عمق تقریبی لایه ها بدست آمد. سپس با تدوین یک برنامه رایانه ای‘ اولین رسیدهای امواج مستقیم و شکست مرزی طی یک فرآیند مدلسازی مستقیم(forward Modelling) محاسبه‘ و مقادیر سرعتها وعمقها و همچنین مختصات مکانی و زمانی زلزله ها تعدیل شده و مدل نهایی بدست آمد. در این فرآیند از زلزله هایی با 0/4?mb استفاده شد. لازم به توضیح است که خطای RMS در تعیین زمان سیر(یا به عبارتی محل وقوع زلزله) کلیه زلزله های مورد استفاده در مراحل فوق‘ کمتر از 09/0 ثانیه بوده است . بر اساس مدل مذکور سرعت موج P در پوسته بالایی 05/6‘ در پوسته زیرین 01/7 و در جبه بالایی 40/8 کیلومتر بر ثانیه ‘ و سرعت تقریبی موج s در پوسته زیرین و جبه بالایی به ترتیب 90/3 و 20/5 کیلومتر بر ثانیه می باشد. عمق ناپیوستگی های کنراد و موهو نیز به ترتیب 16 و 46 کیلومتر تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Institute of Geophysics has established a digital telemetric seismic
network in Tehran region since 1997. Wealth of data from recorded
local earthquakes create an opportunity to image crust and upper mantle in the region. We proposed to study velocity and interface structure of
the crust and upper mantle in the Tehran region using local earthquakes. As a fITst step we obtained a 1-D velocity model by analysis of the
travel-time curves for nearly 20000 P-wave arrival times from 2900 local earthquakes. Recorded earthquakes were classified along the
five separate profiles, and corresponding travel-time curves were analyzed. In addition, a 3-D ray tracing forward modeling code was
written in order to refine model parameters. The results indicate a two-layer crust in the study area. Compressional wave velocity of the first layer is 6.05 km/s and that of second layer is 7.01 km/s. Depths for Conrad and Moho discontinuities were obtained 16 and 46 km
respectively, which well correlates with the results of the previous gravimetric crustal studies. Since, it was difficult to pick arrival time of the direct shear waves, we could not determined the shear wave velocity for the first layer in the crust, but it found to be 3.90 and 5.20 km/s for
the second layer of the crust and the Moho, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3D forward modeling
  • Crust
  • Ray tracing
  • travel-time curve