اثر سرعت بالاروی ابر در تولید خرده یخ در دمای ثابت

نویسنده

چکیده

راه اندازی یخ در ابر از مهمترین زمینه های پژوهش های هواشناسی در خلال 50 سال گذشته بود ه است که مورد توجه مخصوص دانشمندان تعدیل ابر می باشد. با وجود اینکه موفقیتهای زیادی در این زمینه ها به دست آمده هنوز ابهامات بسیاری در مورد فرایند های هسته بندی وجود دارد.
یکی ازمهمترین منابع تولید یخ در ابر‘ فرایند تکثیر یخ هالت- موساپ(HM) می باشد. در این پژوهش فرایند(HM) در دمای سطح برفک نسبتا ثابت (Ts ?-5c) و آب محتوای ابر (LWC?0/93gm-3) درگستره وسیع تری از سرعت های بالارو‘ یعنی 1/5-12ms-1 با دستگاه میله چرخان با شعاع های 15-25cm در یک اطاقک سرد تولید ابر مطالعه شده است.
آزمایش های انجام شده با تایید نتایج محققین گذشته (هالت و موساپ 1974 1985)‘ یک بیشینه فرعی در حدود 35 تا 40 خرده یخ بر میلی گرم برفک را در سرعت بالارو 3ms-1 نشان می دهد. افزون بر این برای اولین بار در دنیا‘ یک بیشینه آهنگ تولید خرده یخ با 60 تا 70 خرده یخ بر میلی گرم برفک در سرعت بالارو ms-16 ثبت شده که احتمالا به دلیل ترکیب دو اثر تغییر بافت برفک از شکل پر به دانه ذرت و فرایند شکافته شدن پوسته یخی می باشد. در این مطالعه همچنین مشخص شده است که در یک سرعت بالاروی ثابت‘ تغییر شتاب چرخشی اثر قابل ملاحظه ای بر تولید خرده یخ ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Ice initiation in clouds, a most important field of meteorological
research during the last 50 years, has been of special interest to cloud
modification scientists. However, despite many success in this field there remains numerous ambiguities in the ice nucleation process.
One of the most important source of ice production within clouds is Hallett-Mossop (H-M) ice multiplication process. In this research
work, The H-M process was analyzed at a relatively constant rime surface temperature (Ts =: -5°C) and liquid water content (L we =: 0.93 gm-3) over a high range of updraught velocities than before (from 1.5 to 12 ms-l) with a rotating rod appratus with radii of either
15 or 25 em.
Experiment detected a local maximum of about 35 to 40 splinters per mg of rime close to 3 ms-l. In addition, for the first time it was detected that there is a maximum rate of 60 to 70 splinters per mg of rime at updraught velocity of 6 ms-I, Possibly due to a combination of
rime texture change from feathery to kernel and the ice shell-fracture process. It was found that the radial acceleration at constant updraught velocity did not have significant effects on splinter
production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ice initiation in clouds
  • ice multiplication process
  • ice shell-fracture process
  • ice splinters
  • nucleation processes
  • rime