اندازه گیری آزمایشگاهی در اکتشاف به روشIP به منظور تفکیک کانی سازی های نوع توده ای ا ز افشان

نویسنده

چکیده

مطالعات آزمایشگاهی برای شناخت خواص الکترونیکی نمونه های سنگی خصوصا تعیین کمیتهای مورد نظر در روش از اهمیت ویژه ای در اکتشافات معدنی برخوردار می باشند.
روش ژئوفیزیکی IPامروزه در اکتشافات کانسارهای فلزی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. با این وجود تفکیک ناهنجاریهای IPحاصل از کانی سازی های نوع توده ای از افشان با توجه به مقادیر اندازه گیری شدهIP به روشهای معمول میسر نمی باشد.
این تحقیق بر اساس اندازه گیریهای آزمایشگاهی قابلیت قطبی شدن ظاهری درسه جهت عمود بر یکدیگر (A,B,C) انجام گرفته و سپس مقادیر میانگین قابلیت قطبی شدن ظاهری در زمانهای مختلف پس از قطع جریان برق بر روی نمونه های سنگی مربوط به کانسار مس تکنار محاسبه شده است. در نتیجه این عملیات مدلی ارایه می شود که بر اساس آن با اندازه گیری مقادیر قابلیت قطبی شدن ظاهری و سپس محاسبه میانگین آنها در دو زمان زود و دیر پس از قطع جریان مثلا یکی 17 ثانیه و دیگری5/0 ثانیه و نیز محاسبه نسبت می توان ناهنجاریهای حاصل از کانی سازی های مذکور را از یکدیگر تفکیک نمود. بطوریکه این نسبت در نمونه های با کانی سازی توده ای به مراتب بزرگتر از نمونه های با کانی سازی افشان می باشد واز این نتیجه می توان در اکتشافات معدنی استفاده نمود. لازم به ذکر است که میانگین قابلیت قطبی شدن ظاهری در نیم ثانیه پس از قطع جریان برای نمونه های با کانی سازی توده ای و افشان دارای مقادیر نسبتا زیاد و تقریبا نزدیک به یکدیگر می باشد و لذا اگر فقط اندازه گیری شود به هیچ وجه نمی توان تفکیکی بین ناهنجاریهای قابلیت قطبی شدن ظاهری از حیث نوع کانی سازی قایل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Laboratory experiments have a specific significance in mInIng exploration to detemine electrical properties of rock specially in the intended parameters in IP procedure.
For the time being, IP geophysical procedure receives a specific significance in metallic ore deposits exploration. However, separation
of IP anomalies of massive from disseminated mineralization
according to the measured IP amounts with common procedures isn't possible. This research has been done on measurement of polarizability in the Taknar copper ore deposits. on the basis of laboratory experiment, polarizability has been measured in three
normal directions (A, B, C), and then the mean apparent polarizability in different time after cut off has been calculated. As a result of this operations, a model is presented on which by measuring apparent polarizability and then their mean in two early and late time after cut off (e. g. one 0.5 and the other 17 seconds after electricity
cut off and calculation of _ 17 ratio) We can separate the anomalies
TI 0.5
of the mineralizations.
The ratio specimens in massive mineralization is dramatically larger than disseminated mineralization. This result is used in mining exploration. It's necessary to state that the mean for apparent polarizability in 0.5 second after electricity cut off for massive and disseminated mineralization have a relatively high and approximately near each other amounts and so if only TJ 0.5 is measured, separation
between the apparent polarizability anomalies from the minerali¬zation point of view is not possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anomaly
  • apparent polarizability
  • disseminated and IP procedure
  • massive