استفاده از تبدیل karhunen-Loeve در پردازش داده ها ی لرزه ای سه بعدی

نویسنده

چکیده

رکوردهای حاصل از برداشت لرزه ای بازتابی معمولا دارای نوفه های لرزه ای همدوستی1هستند که توسط چشمه انرژی لرزه ای تولید می شوند. امواج هوا2 و امواج سطحی3 از جمله این نوفه ها می باشند.حذف نوفه های لرزه ای همدوس از رکوردهای لرزه ای بازتابی بعنوان یکی از مراحل مهم پردازش بشمار می آید. در مطالعات لرزه نگاری سه بعدی که در مقیاس پروژه های مهندسی برداشت می شوند
(engineering Scale 3-D Seismic Surveys) حذف این نوفه ها روشهای کارآمدی را می طلبد. زیرا در این نوع برداشتها فاصله نمونه برداری در حیطه مکان یکنواخت نبوده و همپوشانی قابل ملاحظه بین طیف بسامدی نوفه های همدوس و انرژی لرزه ای بازتابیده شده وجود دارد. در این مطالعه کارآیی تبدیل Karhunen- Loeve (K-L) برای حذف امواج هوا از رکوردهای لرزه ای سه بعدی در مقیاس مهندسی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهند که تبدیل K-L قادر است نوفه های لرزه ای همدوس را بصورت بهینه ای در رکوردهای لرزه ای (با وجود عدم یکنواختی فاصله نمونه برداری در حیطه مکان و همپوشانی طیف دامنه ها) از سایر انرژی های لرزه ای همدوس و یا غیر همدوس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In shallow seismic survey source generated coherent noises have a wide range of spectral overlap with seismic signals. Consequently, conventional band-pass filtering could not suppress them. Their elimination requires the implementation of some special techniques that
may not commonly used for this purpose. The K-L decomposi- tion
technique treats each trace as a data vector, and computes a set of
uncorrela ted
principal
component
traces
from
an
eigenvalue
decomposition of the matrix of zerlag cross-covariance of the given multi-trace input data set. The principal component traces are arranged in order of decreasing energy content, i. e. the signal with the largest variance will appear as first principal component and so on.
Subsequently, the input record are reconstructed utilizing only the information contained in a specified selection of the principal component
traces, those associated with large eigenvalues. This amounts to reconstruction of the coherent energy present in the input data seLIn
this study the K-L transformation technique was applied on 96-trace shot records of 3-D seismic survey flattened on the air wave, then the first
fIVe of the 96 principal components were used to estimate the air wave components of the records. The technique was found an effective way of eliminating air waves from engineering-scale 3-D seismic shot records.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3D siesmic data prossesing
  • K-L filtering
  • K-L transform