ارتباط داده های زمینگرمایی با ساختار زمین شناختی ساختگاه سد سلمان فارسی

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر سعی بر آن شده است تا ضمن معرفی شیوه اندازه گیر ی گرمای درون چاهی در اعماق کم‘ ارتباط بی هنجاری گرمایی مشاهده شده با پدیده های زمینساختی واقع در محدوده لایه های رسوبی پوسته زمین نشان داده شود و بدین منظور داده های حاصل از اندازه گیریهای درون چاهی در ساختگاه سد سلمان فارسی واقع در جنوب شیراز از نقطه نظر زمینگرمایی مورد مطالعه قرار گرفت.برای اینکار ابتدا نمودارهای دما نسبت به عمق تهیه و سپس با استفاده از عمل برازش خطی بررسی مقدماتی انجام شد. این بررسی نشان داد که یک بی هنجاری گرمایی بالا در محل ساختگاه سد وجود دارد. در این مرحله با استفاده از معادله گرمای فوریه مقادیر شیو زمینگرمایی منطقه تخمین زده شد. با استفاده از اطلاعات زمین شناختی منطقه مورد مطالعه ‘ یک گسل محلی بعنوان عامل بی هنجاری گرمایی مشاهده شده شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper an attempt was made to introduce the procedure of thermal data logging in shallow wells and to show the correlation between
the thermal anomaly and shallow tectonic events in the study area. In this context thermal well logging data of the Salman Farsi dam site is chosen.
The dam site area is located in south central part of Zagros mountain near to Shiraz, Iran. Thermal diagrams versus depth were performed and
preliminary considerations were made using least squares method. This
study showed a considerable thermal anomaly at the dam site. In this stage the Fourier thermal function was used to determine the thermal gradient
of the anomalous zone. Indications of geological informations revealed that the temperature anomaly may be attributed to hot ground water
impressed by a local minor fault.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thermal anomaly
  • thermal gradient
  • well logging data