سرعت انتشار امواج الاستیک در نمونه های سنگ آهک منطقه خوزستان در حالتهای خشک و اشباع

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سرعت انتشار امواج تراکمی و برشی بر روی 39 سنگ آهک منطقه خوزستان در فشار اتمسفر در دو حالت خشک و اشباع توسط روش اولین زمان رسید موج اندازه گیری شده است. اندازه گیری ها یک رابطه ساده خطی بین سرعت انتشار امواج تراکمی و برشی برای دو حالت خشک و اشباع نشان می دهند. همچنین مشاهده شد که ضرایب الاستیک شامل مدولهای بالک‘ برشی و یانگ روند کاهشی با افزایش تخلخل دارند. اندازه گیری ها همچنین یک رابطه خطی بسیار خوبی بین مدولهای الاستیک نرمال شده نسبت به چگالی با vp برای دو حالت خشک و اشباع نشان می دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study, based on the results obtained from laboratory measurements of compressional
and shear-wave velocities on 39 limestone rock samples in both dry and saturated states, a few
relationships have b<;,en found between physical properties of the rocks.
The data demonstrates simple systematic relationships between compressional and shear wave
velocities for both dry and saturated states. Also a few model theories have been used to predict
saturated velocities from dry velocities among those are Gassmann (1951) and Biot (1956)
theories and wyllie et al. (1956) and Raymer et al. (1980) relationships. The measurements also
show that the dry and saturated moduli decrease with increasing porosity. Our data show
excellent linear relationships between bulk and shear moduli normalised by density and V