کاربرد چاه پیمایی در تعیین فشار هیدرولیکی سفره های زیرزمینی آب ناحیه کارستی قصر قمشه-جنوب غرب ایران

نویسندگان

چکیده

کشور ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. وجود سازندهای آهکی و شرایط مناسب زمین شناسی باعث ایجاد و توسعه پهنه های وسیع کارستی در این سرزمین شده است. کاهش و یا آلودگی آبهای زیرزمینی موجود در آبرفت ها از یک طرف و توسعه مراکز جمعیتی ‘ صنعتی و کشاورزی از طرف دیگر‘ مطالعه و شناخت منابع عظیم آبهای کارستی را از اهمیت فراوان برخوردار نموده است.در این مطالعه با استفاده از چاه نگاشتهای ژئوفیزیکی‘ جنس لایه ها ‘ موقعیت شگستگی ها و محلهای تغذیه و تخلیه آب در آبخوانهای کارستی ناحیه قصر قمشه واقع در زاگرس‘ جنوب غربی ایران بررسی و تعیین شده است. چاه نگاشتهای به کار رفته عبارتند از: گاما‘ نوترون-نوترون‘ الکتریک گاما- گاما ‘ قطرسنج‘ درجه حرارت‘ جریان سنج و مقاومت مخصوص سیال . مطالعه برخی خواص هیدروژئولوژی به خصوص فشار هیدرولیکی نشان می دهد که آبهای زیزمینی این ناحیه کارستی عمدتا در دو سفره‘ که به وسیله لایه های مارنی ناتراوا از هم جدا شده اند‘ تقریبا برابر با 170 متر تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Iran is located in the arid and semi-arid zone of the earth. The presence of many limestone
formations as well as suitable geological conditions have resulted in the formation and
development of vast areas of karstic terrains in this country. As the result of diminishing water
supplies, contamination of alluvial aquifers, increase in population and industrial and agricultural development, the study and exploration of karstic water resources have become increasingly
important. In this study, by using different geophysical logs, the lithology, fracture pattern and points of inflow and outflow in the karstic water wells of Ghasr-e Ghomshe, located in Zagros
region, south-west Iran have been analysed. The logs used are; gamma, neutron-neutron, electric,
gamma-gamma, caliper, temperature, flowmeter and fluid-resistivity. The study of some of the
hydrogeological parameter, especially hydraulic head, shows that the ground water supplies in this karstic area have been mainly confined in two reservoirs with different hydraulic heads. The
difference between the hydraulic heads of these two groung water reservoirs, which are separated
by impermeable marly layers, is approximately determined to be 170 meters

کلیدواژه‌ها [English]

  • aquifers
  • geophysical logs
  • hydraulic head
  • hydrogeology
  • Karst
  • well logging