حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری

نویسندگان

چکیده

کم فشارهای بریده‘ سیستمهای با هسته سردند که بیشتر در عرضهای میانی بر اثر گردش نصف النهاری جریانهای جتی پدید می آیند. در روز بیستم فوریه 1997‘ کم فشار بریده ای در شرق دریای مدیترانه‘ در حال شکل گیری است. این پدیده ها بعد از شکل گیری‘ با سرعت بسیار آهسته ای‘ به سمت شرق و شمال شرق‘ حرکت می کند. تا سرانجام در روز یکم مارس‘ از شرق ایران خارج می شود. کم فشار بریده‘ در حین حرکت خود‘ موجب شکل گیری و توسعه امواج کژ فشاری در مناطق جنوب و جنوب غرب ایران می شود. در این مطالعه‘ چگونگی توسعه چرخند سطح زمین‘ همچنین تغییرات کمیتهای چون تاوایی پتانسیلی و حرکت قائم بررسی می شود. چنین بنظر می رسد که فرارفت تاوایی پتانسیل مثبت به داخل ناوه عمیقی که در شرق دریای مدیترانه وجود دارد‘ موجب شکل گیری این کم فشار بریده شده است. هنچنین در اثر فرارفت تاوایی مطلق به همراه فرارفت ضخامت‘ در امواج کژ فشار سطح زمین نیز تغییراتی پدید آمده است به گونه ای که فرارفت تاوایی مطلق مثبت (منفی) همراه با فرارفت ضخامت مثبت (منفی) موجب تقویت (تضعیف) امواج کژ فشار شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The motion and behaviour of a Cut-Off Low centre are studied from baroclinic point of view. The development of a surface cyclone and associated Cut-Off Low formed at the east of the
Mediterranean Sea on the 20th February, 1997, is investigated, together with various parameters,
such as vertical motion and different types of vorticity, using a regular grid mesh of 19x15 points, at nine pressure levels, with constant 100 hPa intervals, from 1000 hPa to 200 hPa.
Results of the numerical computation, presented in diagrams, along with synoptical
reasonings show the development of the surface cyclone following the Cut-Off Low centre. It is
quite apparent that the advection of the positive potential vorticity into the deep trough, present at the east of the Mediterranean Sea, has been the cause of the Cut-Off Low centre formation. In
addition, because of the advection of the absolute vorticity together with the thickness advection,
the surface baroclinic waves have been altered so that positive (negative) advection caused to
strengthen (weaken) the waves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclogenesis
  • forcing function
  • jet stream
  • Pattern
  • vorticity