روش ترکیبی سیگنال تحلیلی و روش اویلر برای برآورد عمق بی‌هنجاری‌‌های گرانی

نویسنده

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دانشیار

چکیده

در این مقاله روش معرفی شده سالم وراوات (2003) برای برآورد عمق بی‌هنجاری‌های مغناطیسی، برای برآورد عمق بی‌هنجاری‌های گرانی به‌کار رفته است.
عمق مکعب‌هایی با تباین چگالی‌های گوناگون ابتدا به‌منزلة مدل‌های مصنوعی با استفاده از این روش برآورد شده است. به اثر گرانی این مدل‌های مصنوعی خطاهای تصادفی نیز اضافه شده است.
این روش برای مجموعه‌ای از داده‌های واقعی نیز به‌کار رفته و عمق بی‌هنجاری اصلی با این روش برآورد شده است. عمق‌‌های به‌دست آمده با عمق‌های تعیین‌شده از روش برآورد عمق اویلر نیز مقایسه شده‌اند و ارتباط نزدیکی بین روش پیش‌گفته و عمق‌های اویلر دیده می‌شود.
از آنجاکه عمق بی‌هنجاری‌های گرانی یکی از مهم‌ترین عامل‌های اکتشافی است تعیین هرچه دقیق‌تر عمق می‌تواند صرفه‌جویی بزرگی برای عملیات بعدی اکتشافی (حفاری) دربر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combined analytic signal and Euler method (AN-EUL) for depth estimation of gravity anomalies

نویسنده [English]

  • Vahid Ebrahimzade Ardestani
چکیده [English]

The method expressed by Salem and Ravat. (2003) for depth estimation of magnetic sources is used on gravity anomalies for the first time.
The depth of some rectangular prisms as synthetic models are estimated through the method. The gravity effect of these models is also considered with a relatively high value of random noise. A field example is also included and the depth of the main anomaly has been estimated using this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic signal
  • AN-EUL
  • depth estimation
  • Euler method