اکتشاف طلا با روش مغناطیسی در منطقه هیرد، خراسان جنوبی، بررسی موردی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد- دانشیار

2 دانشگاه فردوسی مشهد- استاد

3 دانشگاه فردوسی مشهد- دانشجوی دکتری

چکیده

هیرد منطقه اکتشافی بزرگ طلا است که در ناحیه خراسان جنوبی، شرق ایران، قرار دارد. کانی‌سازی طلا در چهار هدف اکتشافی به وسعت حدود 24 کیلومترمربع یافت می‌شود. سنگ میزبان کلاً ولکانیک‌های ترشیری، رسوبات ژوراسیک و کرتاسه است. سنگ‌های نیمه‌عمیق از سری مگنتیت (گابرو تا دیوریت) تا سری ایلمنیت (گرانیت- گرانودیوریت- مونزونیت) است که به داخل سنگ‌های ترشیری و قدیمی‌تر نفوذ کرده است. سبک‌های مهم کانی‌سازی عبارت‌اند از: رگچه‌ای، اسکارن، رگه‌ای و جانشینی. فقط کانی‌سازی رگچه‌ای طلا دارای پیروتیت است و در داخل و اطراف گرانیت- گرانودیوریت- مونزونیت یافت می‌شود. بررسی‌های تفصیلی مغزه‌ها در چهار هدف اکتشافی، با توجه به محتوای طلا، پاراژنز کانی، نوع رگه، نوع سنگ و اندزه‌گیری پذیرفتاری مغناطیسی صورت گرفت. ارتباط خوبی بین عیار طلا، مقدار پیروتیت و پذیرفتاری مغناطیسی در کانی‌سازی رگچه‌ای در شرق هدف 1 وجود دارد. در هیرد، سنگ‌های نیمه‌عمیق سری ایلمنیت (گرانیت- گرانودیوریت- مونزونیت) دارای پذیرفتاری مغناطیسی کمتر از SI 5-10 ?40 هستند. سنگ‌های سری مگنتیت (گابرو تا دیوریت) دارای پذیرفتاری مغناطیسی SI 5-10 ?900-150 هستند. کانی‌سازی رگچه‌ای طلا دارای پذیرفتاری SI 5-10 ? 3500-200 است. بنابراین سنگ میزبان دارای پذیرفتاری مغناطیسی کم است. براساس این تفاوت مغناطیسی زیاد، مغناطیس زمینی درحکم روش ژئوفیزیکی مناسب انتخاب شد. منظور، استفاده از روش مغناطیسی برای شناسایی نقطه حفاری کانسار طلا در شرق هدف 1 بود. شدت کل میدان مغناطیسی در 780 نقطه در طول 25 خط اندازه‌گیری شد. فواصل نقاط اندازه‌گیری 2 متر بود. خطوط مغناطیسی، نقشه‌های منحنی میزان و تصاویر، بی‌هنجاری‌های بزرگی را در شرق هدف 1 آشکار ساختند که معرف پاسخ مغناطیسی کانسار طلا است. منبع بی‌هنجاری‌ها، کم‌عمق برآورد شد، همان‌گونه که اثر آنها در نقشه گرادیان اول عمودی نشان می‌دهد. این پیش‌بینی هم‌آهنگ با مشاهدات کانی‌شناسی در سطح و نقشه فراسو است. محل‌ بی‌هنجاری‌ها در نقشه انتقال به قطب به‌منزلة نقاط مناسب برای هدف حفاری پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The exploration of gold by magnetic method in Hired Area, South Khorasan, a case study

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Haidarian Shahri 1
  • Mohammad Hassan Karimpour 2
  • Azadeh Malekzadeh 3
چکیده [English]

Hired is a large gold prospecting area which is located in South Khorasan province, in the east of Iran. Gold mineralization is found in 4 target areas covering about 24 km2. The host rocks are mainly Tertiary volcanics, some Jurassic and Cretaceous sediments. Sub-volcanic rocks are of magnetite series (gabbros to diorite) and ilmenite series (granite-granodiorite-monzonite) which have intruded the Tertiary and older rocks. Important styles of mineralization are: stockwork, skarn, vein, and replacement. Stockwork gold mineralization has only pyrrhotite and is found within or around the granite-granodiorite-monzonite. Detail core logging was carried out in 4 target areas with respect to gold content, mineral paragenesis, types of veinlets, rock types, and measuring the magnetic susceptibility. Within the stockwork mineralization at east of target 1, there is good correlation between gold grade, amount of pyrrhotite, and magnetic susceptibility. At Hired, sub-volcanic rocks of the ilmenite series (granite-granodiorite-monzonite) have susceptibility less than 40 × 10-5 SI. The magnetite series (gabbros to diorite) have susceptibility of 150 – 900 × 10-5 SI. Stockwork gold mineralization has susceptibility of 200-3500 × 10-5 SI. Therefore the host rocks, granite-granodiorite-monzonite, have low magnetic susceptibility. Based on this sharp magnetic contrast ground magnetic was selected as a suitable geophysical method. The aim was to use the magnetic method for drill target identification of gold ore east of target 1. The total magnetic field intensity (TMI) was measured in 780 points along 25 lines. Measurement spacing was 2 meter. magnetic lines, contour maps, and images revealed large anomalies at east of target 1 representing the magnetic responses of gold ore. The depth of the anomalies is estimated to be shallow as indicated by their expression on the first vertical derivative map. This prediction is consistent with mineralogical observation on the surface and the continued map. The locations of the anomalies on the Reduced To the Pole (RTP) map are proposed as suitable points for drilling target.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hired
  • Iran
  • Magnetic survey
  • magnetic susceptibility
  • Pyrrhotite
  • Reduced to pole