برآورد تخلخل از داده‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل‌سازی فیزیک سنگ در مخزن آسماری میدان منصوری

نویسندگان

1 دانشکده فنی دانشگاه تهران- کارشناس ارشد

2 دانشکده فنی دانشگاه تهران- استاد

چکیده

هدف نهایی متخصصان ژئوفیزیک مخزن، تعیین خصوصیات مخزنی، نظیر سنگ‌شناسی و تخلخل و شرایط آن، نظیر فشار و نحوه توزیع سیال با استفاده از داده‌های لرزه‌ای است. برای دستیابی به این هدف می‌توان مدل‌های فیزیک سنگ را بر حجم خصوصیات کشسانی به‌دست آمده از داده‌های لرزه‌ای اعمال کرد. اساس مدل‌های فیزیک سنگ، تعیین خصوصیات کشسانی و مخزنی در شرایط یکسان به لحاظ زمین‌شناسی و با استفاده از آزمایش‌های کنترل شده است. داده‌های آزمایشگاهی مورد نظر غالبا از نگار و یا مغزه به‌دست می‌آیند. هدف از این مقاله، استفاده از تحقیقات فیزیک سنگ و نگار به‌منظور محاسبه کمّی تخلخل از حجم امپدانس صوتی حاصل از معکوس‌سازی داده‌های لرزه‌ای در مخزن آسماری میدان منصوری است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که مدل نیور- ورکین (1996) برای محاسبه تخلخل در بخش ماسه‌سنگی و مدل رایمر-گرینبرگ-کاستاگنا (1997) برای پیش‌بینی تخلخل در بخش کربناته مخزن آسماری، مناسب است و این دو مدل، مقدار تخلخل را در بخش مخزنی سازند آسماری تا %30 برآورد می‌کنند. این مقدار تطابق خوبی با مقادیر اعلام شده در گزارش‌های فیزیک ‌سنگ مخزن، نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Porosity Estimation from Seismic Data in the Asmari Reservoir of Mansuri Oil Field: A Rock Physics Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • hadi Sardar 1
  • Hosein Memarian 2
  • S Bijan Mahbaz 1
1
2
چکیده [English]

The ultimate goal of the reservoir geophysicist is to determine the reservoir properties (lithology and porosity) and conditions (pore fluid and pressure) from seismic data. This goal can be achieved by applying rock physics transforms to a volume of seismically-derived elastic properties. The basis for establishing rock physics transforms are controlled experiments where the reservoir and elastic sediment properties are measured on the same sample of reservoir under the same conditions. Such experimental data come from well logs and cores. The purpose of this paper is to apply rock physics diagnostic to well log data from the Asmari reservoir in Mansuri oil field and then used to quantify porosity from acoustic impedance inversion volumes. The results show that Nur-Dvorkin (1996) model and Raymer-Greenberg-Castagna (1997) are good for predicting porosity in sandstone and the carbonate zone of the Asmari reservoir respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acoustic impedance
  • Asmari Reservoir
  • Gassmann equation
  • Nur-Dvorkin model
  • Raymer-Greenberg-Castagna Model
  • Rock Physics