دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 320289، مرداد 1389 
مدلسازی لرزه‌ای AVO با استفاده از داده‌های مغزه برای مطالعه مخزن

سجاد اسماعیل‌پور؛ محمدعلی ریاحی؛ ابوالقاسم امام‌زاده؛ رضا سکوتی