دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 433127، زمستان 1389، صفحه 1-200 
5. بهینه‌سازی اندازه بلوک (بین) با استفاده از تابع هدف مدل ریاضی

حکیم اسماعیلی اوغاز؛ محمدعلی ریاحی؛ سعید هاشمی طباطبائی