دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 384771، آذر 1389 (مجله فیزیک زمین و فضا) 
تصحیح برون‌راند نرمال به روش برون‌راند نرمال بدون کشیدگی

بابان مصطفی یوسف؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حسام شینی کیماسی؛ ابوالفضل مسلمی