تحلیل و پیش‌بینی محتوای کلی الکترون (TEC) حاصل از مشاهدات سامانه ناوبری جهانی

نویسندگان

استادیار، گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

در این تحقیق از روش برآورد هماهنگ (هارمونیک) کمترین مربعات روی سری‌‌های زمانی یون‌سپهر (TEC) به طول زمانی هفت سال، که با استفاده از پردازش داد‌‌های GPS با نرم‌‌افزار Berneseمحاسبه شده‌اند، استفاده شده است. بسامدهای طیفی مؤلفه‌های اصلی برآورد شده‌اند. در این طیف‌‌ها دوره 24 h و کسرهای آن24h/n, کهn=1,2,…,11 مشاهده می‌شوند که تجزیه معروف سری فوریه از تغییرات روزانه یون‌سپهر هستند. عامل اصلی این سیگنال روزانه تغییرات شبانه‌‌روزی TEC است. مؤلفه های نیم‌‌روزانه و ثلث‌‌روزانه می‌‌تواند به‌دلیل ردپای substorm ها به دو صورت حرکات قطبی ذرات باردار (در لایه‌ی E) و تغییرات در جریان حلقوی (مرتبط با میدان الکتریکی مغناطیس‌‌سپهر در عرض‌‌های پایین) و همچنین تاثیرات کشندی (جذرومدی) باشد. همچنین طیف با دوره شناخته شده 27 روز نیز به‌دست آمده که مرتبط با نوسان‌‌های دوره‌ای خورشیدی است. علاوه‌‌براین، دوره‌های سالانه، نیم‌‌سالانه و ثلث‌‌سالانه نیز مشاهده می‌شود. درنهایت، از دوره‌های به‌دست آمده برای ایجاد یک الگوی پیش‌‌بینی یون‌سپهری استفاده شده است. نتایج نشانگر آن است که بخش قابل‌‌ملاحظه‌‌ای (به‌طور مطلق) از مقادیر TEC با این توابع پایه قابل پیش‌‌بینی است، و قسمت غیرقابل کشف که به‌صورت نوفه آشفته باقی می‌ماند می‌‌تواند در حالت یون‌سپهر آشفته تا 20TECU برسد. در مقایسه با مدل استاندارد Klobuchar این روش به صورت معناداری دقت تعیین موقعیت با GPS تک بسامدی را افزایش خواهد داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Prediction of GNSS Estimated Total Electron Contents

نویسندگان [English]

  • Jamal Asgari
  • Ali Reza Amiri-Simkooei
چکیده [English]

The least squares harmonic estimation is applied to the hourly time-series of Total Electron Contents (TEC) derived from ionospheric models using seven years of GPS observations processed by Bernese software. The frequencies of dominant spectral components in the spectrum are estimated. We observe significant periodic patterns with periods of 24 h and its fractions 24h/n, n=2,…,11, which are the well-known Fourier series decomposition of the diurnal periodic pattern of the ionospheric variations. The principal component with daily signal is due to the day-night variation of TEC values. The semidiurnal and tri-diurnal components can be explained by the substorm signatures in both auroral electrojet (in layer E) and ring current variations (related to magnetosphere at low latitudes) and tidal effects. Also, the spectrum shows the well-known 27-day period of solar cycle variations. We observe annual, semi-annual and tri-annual signals in the series. The detected signals are then applied to perform an ionospheric prediction. The results indicate that a substantial part (in the absolute sense) of the TEC values can be predicted using this base function, and an undetectable part remains as disturbed noise which can exceed 20 TEC units for the disturbed ionosphere. In comparison with the standard Klobuchar model, the model presented in this contribution will significantly improve the single frequency GPS positioning accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Navigation Satellite System
  • GPS
  • Harmonic estimation
  • Ionosphere
  • Total electron content (TEC)