دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 495065، اردیبهشت 1390، صفحه 1-262 (مجله فیزیک زمین و فضا) 
برآورد موجک چشمه لرزه‌ای

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی