دوره و شماره: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 667616، آذر 1390، صفحه 1-274 (مجله فیزیک زمین و فضا) 
ناحیه‌بندی سواحل جنوبی دریای خزر براساس شواهد مورفودینامیک رسوبی

صفحه 1-15

همایون خوشروان؛ سمیه روحانی‌زاده؛ جواد ملک؛ قاسم نژادقلی


روش بازنگری شده خودهمبستگی مکانی برای ارزیابی سرعت موج برشی

صفحه 71-85

الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی؛ ابراهیم حق‌شناس؛ مرتضی اسکندری قادی


وارون‌سازی سه‌بُعدی گرانی با استفاده از قیود حداقل فاصله، همواری و فشردگی

صفحه 101-113

سعید وطن‌خواه؛ وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ محمد اشتری جعفری


اثر گازهای جوّی سه‌اتمی ‌بر تراز تابشی در منطقه کویری مرکز ایران

صفحه 141-154

عظیمه زارع؛ پرویز ایران‌نژاد؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


الگوهای گردش جوّ بارش‌‌های تابستانه جنوب شرق ایران در ماه ژوئیه 1994

صفحه 205-227

بهلول علیجانی؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی علی‌‌اکبری بیدختی


شبیه‌سازی عددی جریان‌های فروشیب در محیط چینه‌بندی‌شده یکنواخت محدود

صفحه 229-240

عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ سرمد قادر؛ معصومه شاهسواری