ناحیه‌بندی سواحل جنوبی دریای خزر براساس شواهد مورفودینامیک رسوبی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی زمین شناسی، رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، موسسه تحقیقات آب

2 کارشناس ارشد رسوب شناسی، کارشناس پژوهشی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر

3 کارشناس ارشد مهندسی عمران، مربی پژوهشی موسسه تحقیقات آب

4 کارشناس ارشد فیزیک دریا، کارشناس پژوهشی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر

چکیده

ناحیه‌بندی سواحل جنوبی دریای خزر به‌‌لحاظ صفات مورفودینامیک رسوبی بخش کم‌‌ژرفای دریایی و خشک ساحلی هدف اصلی این تحقیق است. پس از جمع‌‌آوری اطلاعات و پردازش اولیه آنها، با آشنایی لازم با منطقه مورد بررسی، محورهای اندازه‌‌گیری ساحلی انتخاب شد. با اجرای عملیات میدانی مشخصات ساختار هندسی، عوارض مورفودینامیکی و ساختارهای رسوبی بستر دریا مورد پایش قرار گرفت. درمجموع با بررسی تعداد 48 نمونه رسوبی برداشت شده از محدوده ساحلی در شش ایستگاه اندازه‌‌گیری (میانکاله، سرخرود، نشتارود، انزلی، تالش و آستارا) و با اجرای عملیات آزمایشگاهی و پردازش‌‌های لازم روی داده‌‌های به‌دست آمده در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی مشخص شد که سواحل جنوبی دریای خزر به لحاظ مورفودینامیک رسوبی به سه گروه سواحل فرسایشی، حد واسط و رسوب‌گذاری فعال ناحیه‌بندی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Caspian Sea southern coasts zoning on the basis of sedimentary morphodynamic indicators

نویسندگان [English]

  • Homaun Khoshravan 1
  • Somayeh Rohanizadeh 2
  • Javad Malek 3
  • Ghasem Nejadgholi 4
چکیده [English]

In this research work the classification of the southern coasts of the Caspian Sea is performed using sedimentary and morphodynamic indices. This includes field study of morphodynamic characteristics of the shore structures. Field measurements include in situ samplings of sediments and actual observations of structures on site. These field activities were done along six transects in the dry coastal zones of Miankaleh, Sorkhrood, Nashtaroud, Anzali, Talesh and Astara regions. The sediments samples were taken from sea bed along 6 transects in these regions. About 48 sediment samples were taken directly as well as photographic observations of sea floor structures, using research diving facilities. The sediments were taken to the laboratory in order to find their materials and particle sizes. The sediment characteristics from all transects found by this method and observational data using direct photographic observations of morphodynamic structures were analyzed and presented on GIS maps. The GIS media can interactively acquire data from Excel files and help the analysis of the acquired results as tables and graphs. Results of the analyses show that different parts of these areas response differently to the hydrodynamic forces considering rapid sea level changes of the Caspian Sea in recent years. The results indicate that the beach area in these regions can be divided into 3 types regarding different flow regime conditions. Namely, low flow regime in the eastern part of the Caspian Sea Sothern coast (accretion beach), transition regime in the central part of Mazandaran and Gilan Provinces (intermediate beach) and high flow regime for the western part of Mazandaran coastal area (erosion beach).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Morphodynamic
  • Sediment
  • zoning