ترکیب روش‏های سیگنال تحلیلی و واهمامیخت اویلر (Euler Deconvolution) (AN_EUL) برای تفسیر داده‏های مغناطیسی دوبُعدی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

روش AN-EUL روش خودکار برای برآورد مکان و محاسبه عمق و اندیس ساختاری (Structural index) (شکل) چشمه‏های مغناطیسی است. این روش ترکیبی از دو روش‏ سیگنال تحلیلی و واهمامیخت اویلر است و معادلات آن از جایگذاری مشتق‏های مناسب معادله اویلر در معادله سیگنال تحلیلی میدان به‌دست می‏آید. در این مقاله روش AN-EUL برای برآورد مکان و محاسبه عمق و اندیس ساختاری ساختارهای دوبُعدی به‌کار گرفته شده است. به‌‌این‌‌ترتیب که، ابتدا با استفاده از مدل‌‌سازی به روش پیشرو (Forward modeling) برای برخی مدل‏های دوبُعدی مغناطیسی ساده مانند، دایک نازک، دایک ضخیم واستوانه افقی، که همه پارامترهای آنها معین است داده مصنوعی تولید شده است. سپس در مرحله بعد همه کمیت‏های موردنیاز در روش AN-EUL برای این داده‏های تولید شده محاسبه شده و درنهایت با استفاده از روابط کلی روش AN-EUL مقادیر عمق و اندیس ساختاری برای هرکدام از این مدل‏ها به‌دست آمده و با مقادیر واقعی‏شان مقایسه شده است. درصد خطا و تفاوت مقادیر محاسبه شده با مقادیر واقعی پارامترها نشان می‏دهد که این روش دقت قابل‌‌ملاحظه‏ای در تعیین عمق و اندیس ساختاری چشمه‏های مغناطیسی دارد. همه مراحل محاسباتی در این مقاله، اعم از تولید داده مصنوعی، فیلترهای لازم و روابط اصلی تعیین عمق و اندیس ساختاری با استفاده از برنامه‏های d که در محیط مطلب نوشته شده، صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combination of analytic signal and Euler Deconvolution methods for interpretation of 2-D magnetic data

نویسندگان [English]

  • Jamaledin Baniamerian 1
  • Behroz Oskooi 2
1
2
چکیده [English]

AN_EUL is a new automatic method for simultaneous approximation of location, depth, and structural index (geometry) of magnetic sources. In the 2D case analytic signal is defined as a conjugate function whose imaginary part is the Hilbert transform of its real part. Since the first vertical derivative of the magnetic field is the Hilbert transform of its horizontal derivative, vertical and horizontal derivatives of the magnetic field can produce an analytic signal function whose amplitude is equal to the root of the summation of square of the horizontal and vertical derivatives. Analytic signal has some useful properties. For 2D sources the amplitude shape of the analytic signal is an even and symmetric function whose maximum determines the location of the source. Moreover, the shape of the amplitude does not depend on the orientation of magnetization, strike, inclination and declination of the magnetic field.
The Euler Deconvolution method is an automatic procedure to approximate the geometry, depth and location of the magnetic sources. In this method there is no need for reduction to the pole and remnant magnetization is not an interfering factor. The principle of the Euler Deconvolution method is based on the Euler Homogeneous differential equation.
The AN_EUL method is a combination of analytic signal and Euler Deconvolution methods, and its main equations are derived by substituting appropriate derivatives of the Euler homogeneous equation into the expression of analytic signal of the potential field. AN_EUL equations are calculated at the source location that is approximated by the location of the maximum of analytic signal amplitude. In this paper, the AN- EUL method has been used for the determination of location, depth and structural index of 2D magnetic structures. At the first step, by using the forward modeling for some ideal 2D magnetic models, such as thin dike, thick dike and horizontal cylinder with given parameters, the synthetic data has been produced. At the next step, all of the required quantities in the AN-EUL method have been calculated for these series of data. In the final step, the depth and structural index of these models are calculated using the general formulas of AN-EUL and are compared with their real values. The levels of error and difference between the calculated values and real values of depth and structural index show that this method has an acceptable accuracy in approximating the structural index and depth of sources. Because AN_EUL equations use high order magnetic derivatives, the noises are amplified intensely; consequently for better resolution an upward continuation filter should be used. For some models like thick dikes, the analytic signal amplitude may have two maximums. For solving this problem the data should be continued to a higher level by upward continuation filter. In addition, since the derivatives are calculated by Fourier transform, it is necessary to taper the data before using this transform to avoid Gibbs effect. All of the computational steps in this paper, such as creation of synthetic data, necessary filters and the main equations of AN-EUL have been done by codes written in MATLAB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic signal
  • Euler deconvolution
  • Horizontal and vertical derivatives of field
  • structural index