ارزیابی برآوردهای رادار هواشناسی تهران از کمیت بارش به روش Z-Rبرای سه رویداد بارش سال‌های 2010 و 2011

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هواشناسی، دانشگاه هرمزگان، ایران

2 استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه یزد، ایران

3 کارشناس ارشد هواشناسی، سازمان هواشناسی کشور، تهران، ایران

چکیده

رادار هواشناسی برای برآورد بارش از رابطه بازتابش- بارندگی Z=aRbبا ضرایب a,bبهره می‌برد که این ضرایب از بارشی به بارش دیگر متفاوت هستند. این مقادیر در رادار تهران 200 a= و 6/1 b=در نظر گرفته می‌شوند که مناسب بارش‌های ملایم است. این امر موجب بروز خطا در برآورد بارش با رادار در بارندگی‌های گوناگون خواهد شد.
هدف از این تحقیق، ارزیابی(تصحیح) برآوردهای رادار هواشناسی تهران از میزان بارش است. ازاین‌رو، در این بررسی، 3 بازه‌ 1 تا 4 دسامبر 2010، 8 تا 11 ژانویه 2011 و 15 تا 18 ژانویه 2011 که در همه آنها بارش باران گزارش شده بود انتخاب شد. به‌‌منظور بررسی نحوه برآورد رادار تهران از میزان بارش 3 ایستگاه باران‌نگاری خودکار پاکدشت، قم و کوشک‌نصرت در نظر گرفته شد.
نتایج اولیه بررسی نشان می‌دهد رادار هواشناسی تهران مقادیر بارش را کمتر از مقدار ثبت شده آن با باران‌نگار‌ها برآورد می‌کند و این اختلاف میان رادار و باران‌نگار در قله‌های بارش بیشتر می‌شود. به‌منظور تصحیح مقادیر برآوردی بارش رادار تهران، برآوردهای رادار هواشناسی تهران به کمک داده‌های بارش این سه ایستگاه باران‌نگاری خودکار و با استفاده از رابطه لگاریتمی Z-R ارزیابی شد. به کمک این رابطه برای هر تاریخ بارش مقادیر جدیدی برای ضرایب معادله به‌دست آورده شد. پس از رسم معادله وایازشی خطی و به‌دست آوردن ضرایب جدید برای برآورد شدت بارش، روند تغییرات بارش رادار پیش و پس از تصحیح به همراه روند تغییرات بارش ثبت شده باران‌نگار رسم شد. در ادامه، نتایج نشان‌دهنده بهبود بسیار خوب برآوردهای رادار پس از اعمال ضرایب جدید است. نتایج مقایسه بارش تجمعی 24 ساعته برآورد شده رادار با بارش باران‌نگار در این 3 ایستگاه نشان می‌دهد بارش برآوردی رادار در ابتدا در حدود 40% بارش باران‌نگار در ایستگاه‌های متفاوت است و پس از تصحیح ضرایب این مقدار به بالای 90% مقادیر ثبت شده در باران‌نگار می‌رسد که نشان‌دهنده مناسب بودن ضرایب جدید به‌دست آمده برای معادله برآورد بارش رادار تهران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluations of Tehran percipitation using meteorological radars, based on Z-R method during 2010 and 2011

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammadiha 1
  • Mohammad Hossein Memarian 2
  • Mohammad Reyhani Parvari 3
1 P.h.D Student in Meteorology, Hormozgan University, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Physics, Yazd University, Iran
3 M.S.c in Meteorology, I.R. IRAN Meteorological Organization, Iran
چکیده [English]

Meteorological radars estimate the precipitation using a reflection-precipitation relation as Z=aRb with a, b coefficients. These coefficients will change from one precipitation to the other one. For the Tehran radars they are considered as a=200 and b=1.6. These values are proper when we have moderate precipitations. This assumption causes an error in the estimation of different precipitation which is done by radars. In order to know how the evaluations of rain are done by Tehran radars, we consider the amount of rain in three chosen rain recording stations which are Qom, Kooshk Nosrat and Pakdasht.
Our aim of these studies is to evaluate the estimation of the Tehran meteorological radars for different amounts of precipitations.  Therefore three intervals, including 11/1/2010-11/4/2010, 1/8/2011-1/11/2011 and 1/15/2011-1/18/2011 have been chosen in which the precipitations have been reported.
The primary results indicate that Tehran meteorological radars estimate the amount of the precipitation less than the amounts which are registered by the rain – gauge of meteorological stations. These differences become more when the precipitation rates are considered. To amend the estimated values of the precipitation which are taken by Tehran radars, these amounts are evaluated by data which are given by rain recovery stations and finally are rescaled by the logarithmic relation Z-R. Using this relation new values for the concerned coefficients are obtained for different dates of precipitation. After depicting the linear regression equation and getting new coefficients to estimate the intensity of rain, we can access to a plot which indicates how the precipitation will change by employing the required corrections. We are also able to plot the precipitation changes in the used rain recording stations. The results indicate that we achieve good progress of estimations if we use new coefficients. Comparison of the gathered rain data by radars with the data of the rain recording stations shows a 40% agreement between them. If we use new coefficients, this agreement will increase to 90% which confirm that these new coefficients are appropriate in the evaluation equation of precipitation.
Results of this study illustrated that the error of the radar lies in two factors, the first one is that the raindrops absorb some of the radar signals and this causes that return signals to be reduced; therefore more rainfall intensity, weakens the wave reflections The second reason is that the reflectivity values are proportion to sixth power of raindrops diameters and this means that the reflection of radar waves is affected by the droplet size and the larger droplet diameter increases the reflection, while the rainfall measured by rain gauge is not affected by droplet size, and value of the recorded rainfall or precipitation volume is not affected. In other words, the radar estimates precipitation more than the actual amount occurring in rainfall with larger drop size while estimates are less than the actual amount of precipitation in rainfall with smaller drop size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall
  • Meteorological radar
  • Reflectivity
  • Evaluation
  • Rain gauge
  • Automatic rain writing
  • TEHRAN