دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-225