دوره و شماره: دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-225