به‌‌کارگیری مدل تابشی‌فرارفتی برای برآورد سرمایش شبانه در یک حوضه محصور به توپوگرافی (حوضه رفسنجان)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد هواشناسی، گروه فیزیک فضا، مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

2 استاد، گروه فیزیک فضا، مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیک فضا، مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

چکیده

سرمایش در کف حوضه محصور به توپوگرافی، تابع عوامل متفاوتی است که مهم‌ترین آنها فرایندهای تابشی و فرارفتی محلیِ ناشی از جریان­های زهکشی است. در این پژوهش از مدل بسته هوا برای توصیف شیب­باد استفاده شده و با فرض صفر بودن شار گرمای نهان در حوضه موردنظر، اثر شیب­باد بر انتقال گرمای محسوس، در آن مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس مدلی عددی برای برآورد میزان سرمایش شبانه در طول یک شب آرام و صاف در حوضه اجرا و توزیع قائم میانگین دمای پتانسیلی و سرعت شیب­باد برآورد شد. نتایج نشان می‌‌دهد که افت دما در یک عمق ثابت در حوضه مخروطی نسبت به حوضه کاسه­ای و در حوضه کاسه­ای نسبت به حوضه هموار و همچنین در حوضه­های عمیق­تر بیشتر است. همچنین حوضه­ای با خاک خشک نسبت به حوضه­ای با خاک مرطوب متحمل سرمایش شبانه بیشتری می­شود و بیشترین عامل مؤثر در دمای صبح روز بعد مقدار دمای پتانسیلی اولیه در هنگام عصر، ارزیابی شد.
برای راستی­آزمایی نتایج مدل، حوضه آیزو (واقع در کشور ژاپن) و برای پیش‌بینی سرمایش شبانه بر اثر آن، حوضه رفسنجان (واقع در استان کرمان) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی­ها در ماه­های انتقالی نشان می­دهد که تقریباً در 65 % روزهایی که در عصر آنها دمایی کمتر از C ˚5/9 در ایستگاه رفسنجان تجربه شده­اند، دمای هوا در صبح روز بعد به زیر صفر رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A radiative-advective model for estimation of nocturnal cooling in a basin surrounded by topography (Rafsanjan basin)

نویسندگان [English]

  • Niloofar Akbarimoghadam 1
  • Abbas Ali Aliakbari-Bidokhti 2
  • Parviz Irannejad 3
1 M.Sc. Student in Meteorology, Space Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran
2 Professor, Space Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Space Physics Department, Institute of Geophysics, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In the nighttime, drainage flow occurs along the basin sideslope and advects cold air to the boundary layer over the basin bottom (BBL), intensifying the cooling rate of the layer. A nocturnal cold air lake develops in the basin, attaining a depth nearly equal to the topographical depth of the basin. Heat budget analysis of the whole basin surface shows that net radiative flux closely balances with sensible heat flux and ground heat conduction.
In the daytime, the BBL is warmed not only by sensible heat flux from the surface of the basin bottom, but also by local subsidence heating. This local subsidence above the basin bottom depresses development of the convective boundary layer until the nocturnal cold air lake vanishes completely. The subsidence velocity increases with time after sunrise. Over the whole basin surface, net radiative flux closely balances with sensible and latent heat fluxes.
Cooling in an enclosed basin surrounded by topography, is a function of different factors and most notably the local processes of radiation and advection due to drainage flows. In this study, radiative cooling with an air parcel model for down-slope winds with zero latent heat flux assumption, are used to build a numerical scheme for estimating nocturnal cooling in such basin. The meteorological condition is assumed to be calm which is often the case for topographically surrounded basins for the area. The model requires a prescribed potential lapse rate during the night. For validation of the model the data of the Aizu basin in Japan with a good set of measurements is used.
For typical model basins, the dependence of the nocturnal cooling on topographic parameters are obtained as follows: (i) The governing parameters are the depth of the basin and a shape parameter. The conical basin with a small shape parameter has more air cooling and a weaker slope wind than a flat bottom basin with a large shape parameter; (ii) Mean sensible heat flux during the night is almost proportional to a cube root of the depth of the basin, but little affected by the shape parameter.
Sensitivity to radiational condition, the thermal constant of the ground, and surface roughness are also examined in this study.
The results show that for a conical shaped surrounding the temperature drop during the night is more than a case with bowel like shape with the same depth. Also as the depth of the basin increases this temperature drop is large. Also dryer surface of the basin leads to larger radiative cooling and hence lower temperature in comparison to the wetter case.  It is also found that the slope of the surrounding slopes does not affect the cooling rate as long as the depth of the basin is kept constant.
The results of the model also show that often (> 65% of the times) the morning temperature of the basin surface can reach zero degrees centigrade if the evening temperature is about 9.5 degrees centigrade or less. Thai can be used to issue warnings to farmers in such areas in order to avoid frost damage to crops.
The model is used for Rafsanjan city to predict nocturnal temperature drop in spring seasons. This area with vast pestasous farms is prone to frost damage in spring time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Night cooling
  • subsidence
  • Basin
  • Cold pool
  • Sensible heat
  • A radiative-advective model