دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-212