دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-212