دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-212 
1. بهبود مدل سرعتی لرستان با روش توموگرافی زمان سیر تلفیقی

صفحه 1-12

نعیمه السادات مقدسی؛ حسین هاشمی؛ محمدرضا قیطانچی


9. مقایسة تعیین پارامترهای وضعیت در هیدروگرافی با استفاده از سه و چهار گیرندة GNSS

صفحه 123-133

علیرضا آزموده اردلان؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ محمدهادی رضوانی


12. تعیین عمق نوری هواویزها با استفاده از داده‌ها‌‌ی دید افقی و سنجش از دور

صفحه 163-174

مسعود خوش سیما؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ فرهنگ احمدی گیوی