دوره و شماره: دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 1-232 
اثر سامانه‌‌های مدیترانه‌‌ای بر خشک‌سالی غرب ایران

صفحه 97-110

10.22059/jesphys.2013.35601

علیرضا محمدنژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران‌نژاد


بررسی اثر جریان نفوذی روی افت‌و‌خیزهای سیگنال آکوستیکی در آزمایشگاه

صفحه 129-143

10.22059/jesphys.2013.35603

محمد اکبری‌نسب؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ مسعود صدری‌نسب؛ وحید چگینی؛ محمدمهدی مهدی‌زاده


شبیه‌سازی عددی نوسان اطلس شمالی (NAO) و آثار آن در جنوب غرب آسیا

صفحه 145-158

10.22059/jesphys.2013.35604

محمدعلی نصراصفهانی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب‌‌الحجه