ارائه روشی برای محاسبه صفر ارتفاعی در شبکه ارتفاعی بر مبنای مدل‌سازی محلی میدان گرانی با استفاده از تابع‌های پایة شعاعی، بررسی موردی: تعیین صفر ارتفاعی شبکه ترازیابی درجه یک ایران

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی، گروه مهندسی نقشه‌برداری، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مبنای سامانه‌‌‌های ارتفاعی محلی و منطقه‌ای، سطح متوسط دریا در کشندنماهای مرجع است. با توجه به انطباق نداشتن سطح متوسط دریا و ژئوئید، و همچنین لزوم یکسان‌سازی شبکه‌های ارتفاعی، در این مقاله روشی برای محاسبۀ صفر ارتفاعی، براساس مدل‌سازی میدان گرانی با استفاده از مشاهدات گرانش و ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای عرضه شده است. در این روش برای مدل‌سازی محلی میدان گرانی زمین ازتابع‌های پایة شعاعی استفاده و ارتفاع شبه‌ژئویید در پیمانة کشندی (تایدگیج) مبنا محاسبه می‌شود. این پیمانة کشندی در بندر عباس واقع شده است که در واقع با معلوم بودن ارتفاع شبه‌ژئویید در آن، صفر ارتفاعی شبکه ترازیابی ایران قابل محاسبه خواهد بود. از جمله مزیت‌های روش پیشنهادی می‌توان به استفاده از داده‌های ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای، حذف اثر جهانی میدان گرانی با استفاده از مدل ژئوپتانسیلEGM2008  تا درجه و مرتبه 360 و استفاده از تابع‌های پایة شعاعی برای مدل‌سازی محلی نام برد. روش پیشنهادی برای تعیین موقعیت صفر ارتفاعی شبکه ترازیابی درجه 1 ایران نسبت به ژئویید به کار رفته است، براساس نتایج حاصل، صفر ارتفاعی شبکه ترازیابی درجه یک ایران 216/0 متر زیر ژئویید قرار دارد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An approach to height datum unification based on local gravity field modeling using radial base function, case study: height datum unification of leveling network of class 1 in Iran

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Safari 1
  • Mohammad Ali Sharifi 2
  • Ismaeil Foroughi 3
  • Hadi Amin 3
1 Associate Professor, Department of Surveying and Geomatics Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Surveying and Geomatics Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, Iran
3 M.Sc. student of Geodesy, Department of Surveying and Geomatics Engineering, University College of Engineering, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important problems in geodesy is the unification of height datum. Generally in geodesy; there are two types of height systems, the geometrical height based on ellipsoid and the physical height based on gravity-defined surface (Zhang et al, 2009).Local height datum is determined according to Mean Sea Level (MSL). In regarding to mismatch of mean sea level and geoid, on the one hand, and height datum unification requirement on the other hand, this paper defines an approach to height datum determination of Iran based on local gravity field modeling. Although there are so many algorithms to local gravity field modeling, the radial base functions (RBF) is one of the well known methods to precise local gravity field modeling using variety of data sets. Two groups of data sets, gravity acceleration observation and satellite altimetry data, are used in this paper, to determine the quasi geoid height at reference tide gauge; then the height reference of leveling network can be calculated.
According to Runge-Kutla algorithm, potential anomaly on the earth can be defined as following:
 
Where the expansion coefficients are (scale coefficients) and Bjerhammar sphere is a sphere with radius R, which is entirely inside the topographic masses of the earth,  are the set of radial basis functions with following representation:
 
Where  are points inside and outside of the Bjerhammar respectively, is the Legendre polynomial function of degree  and  are the Legendre coefficients, the point y is called the centre of the RBF.
As we can see Radial Base Functions (RBF) have some unknown parameters that should be determined precisely: the location of RBF center, shape (depth parameter) and scale coefficient. If these parameters are selected correctly we could have good representation of potential anomaly field. Examples of linear functionals used in local gravity field modeling are gravity anomalies and gravity disturbances . After linearization and spherical approximation, these functionals are related to the potential anomaly as
                                                       
We used Poisson-wavelet as RBF kernel, which is defined as follows:
                                             
Where n is the order of Poisson wavelet kernel,  is the operator norm.
Significant points in this paper are: precise positioning of the reference bench mark point by GPS system, calculation of geoid height of reference bench mark using both geodetic and orthometric heights by leveling method, quasi geoid height determination using potential anomaly value at bench mark and convert it to geoid height and finally height datum unification using comparison of the leveling height and the height from local gravity field modeling.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mean Sea Level
  • Height datum unification
  • Radial base Function
  • Quasi geoid