کاربرد فیلتر گسترش رو به بالا در تفسیر داده‌های میدان مغناطیس به‌همراه تعیین ارتفاع بهینة گسترش رو به بالا، منطقة منصورآباد یزد، ایران

نویسنده

کارشناس‌ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود، شرکت سیمان قاین

چکیده

با توجه به این واقعیت که توده‌های آهن به‌علت به‌همراه داشتن کانی‌های فرومغناطیس، شدت مغناطیسی بالایی دارند، در اکتشافات معدنی معمول‌ترین روش ژئوفیزیکی مغناطیس‌سنجی است که برای اکتشاف این ذخایر پیشنهاد می‌شود. برای پردازش و تفسیر نقشه‌های بی‌هنجاری مغناطیسی اصولاً از روش‌های متعددی استفاده می‌شود که تقریباً اکثر این روش‌ها بر مبنای سعی و خطاست. یکی از روش‌های معمول پالایش یا فیلترسازی داده‌های ژئوفیزیکی، فیلتر گسترش رو به بالاست که در این تحقیق نیز به‌کار گرفته شده است. از جمله مشکلاتی که در تفسیر داده‌ها از طریق این فیلتر با آن مواجهیم، تعیین ارتفاع بهینة گسترش رو به بالاست. در این مطالعه داده‌های مغناطیس بی‌هنجاری شمالی منطقة منصورآباد یزد مطالعه شد. به‌منظور تفسیر و تعیین ارتفاع فیلتر گسترش رو به بالا از روشی عملی بر مبنای همبستگی عرضی دو ارتفاع متوالی استفاده شده است. با استفاده از این روش بدون مقایسة نقشه‌های متعدد مربوط به ارتفاعات مختلف و بدون دخالت شخصی می‌توان فیلتر مناسب گسترش رو به بالا جهت تعیین بی‌هنجاری ناحیه‌ای مغناطیسی را به‌دست آورد و متعاقب آن با کسر این مقادیر از کل مقادیر داده‌ها نقشة بی‌هنجاری باقیمانده را برآورد کرد که نشانگر بهتری از بی‌هنجاری‌های محلی در منطقه است. با روش مذکور ارتفاع 39 متر برای داده‌های مورد بررسی انتخاب شد. پس از بررسی و انطباق بی‌هنجاری‌های مغناطیسی در محدودة مطالعاتی مشخص شد که عامل بی‌هنجاری‌ها توده‌های آهن است. گسترش عمقی عامل این بی‌هنجاری‌ها متفاوت است و تا عمق متوسط 80 متر ادامه می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Upward Continuation Filter in interpretation of Magnetic Data with determination of Optimum Height Continuation, Mansoorabad Area of Yazd, Iran

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Azad
M.Sc. in Exploration Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

According to this reality that iron bulks because of having ferromagnetic minerals, they have high magnetic intensity, in mining explorations most usual geophysical method  suggested to explore these resources is magnetic method. Basically in order to process and interpretation of magnetic anomaly maps several methods be used of which most of these methods are based on try and error. One of usual geophysical data refining or filtration methods is upward continuation which will be applied in this study. Upward continuation can be used to separate a regional and local magnetic anomaly from the observed magnetic. One of problems that we encounter it through this filtration is determining optimum height of upward continuation. We use a practical method to derive an optimum height for upward continuation.  In this study magnetic data of northern anomaly of Mansoorabad  region of Yazd was investigated. According to past studies in order to handle geophysical investigations for carry out magnetic investigation a region of 450x700 square meters were adapted. Data acquisitions of magnetic data in exploration grid were done via 10 meter distance for both profiles and measuring stations. Outcrops of iron in the form of hematite in Ooliti'c's limestone rocks are evident. In order to separation of regional anomaly the usual upward continuation were used firstly. Using this method a map of 35 meter height were detected as regional anomaly. In the following in order to more accurate interpertation and process and also determination of height of upward continuation filter, one of practical methods of which is based on cross correlation of two successive heights were used. With the aid of this method without any comparison of several maps related to various heights and without any interference of a body one can obtain suitable upward continuation filter to determine regional magnetic anomaly and consequently by subtracting this magnitudes from observed overall anomaly one can estimate map of remained anomaly that could be a better evident of local anomaly in that region. Cross correlation for upward continuation of heights from 30 meters to 40 meters by the distance of 2 meters were calculated in which the height of 39 meters were selected as optimum height of investigated data. The map of upward continuation which was calculated by this height for magnetic data of Mansoorabad region showed the best fitting with regional anomaly of data based on used method. Also the map of remained data will be obtained according to this height. In terms of geology mineralization of iron that was formed in this region is sedimentary iron type of Oolitic which were created in the time limit of Paleozoic age. Considering location of determined anomaly and geology map of region, observed that this kind of mineralization of iron in limestones by the pattern of Oolitic were created. After investigation and coincidence of magnetic anomaly in studying area, it is determined that the iron bulks were the reason of anomaly. Depth continuations of this kind of anomalies are different and are continued to the depth of 80 meters.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • magnetometry
  • Upward continuation
  • Determination of Optimum Height
  • Iron Mine of Mansoorabad of Yazd
 
1-       Abdelrahman, E. M., Bayoumi, A. I., Abdelhady,Y. E., Gobashy, M. M., and El-Araby, H. M., 1989, Gravity interpretation using correlation factors between successive least-squares residual anomalies: Geophysics, 54, 1614–1621.
2-       Claerbout, J. F., 1988, Fundamentals ofGeophysical Data Processing with Applications to Petroleum Prospecting.
3-       Dobrin, M. B, and Savit, C. H., 1988,Introduction to geophysical prospecting, NewYork, McGraw- Hill.
4-       Reynolds, J., 1997, An introduction to Applied and Environmental Geophysics, Reynolds Geo-Sciences.
5-       Zeng, H., Xu, D. and Tan, T., 2007. A model study for estimating optimum upward-continuation height for gravity separation with application to a Bouguer gravity anomaly over a mineral deposit, Jilin province, northeast China. Journal of Geophysics 72, 145-150.
6-       Zeng, H., 1989, Estimation of the degree of polynomial fitted to gravityanomalies and its applications: Geophys. Prosp., 37, 959–973.
7-       Gilbert, D., and Galdeano, A., (1985), A computer program to perform transformationsof gravimetric and aeromagnetic surveys, Computer and Geosciences.11, 553-588.
8-       Gupta, V. K., and Ramani,N., 1980, some aspects of regional-residual separationof gravity anomalies in a Precambrian: Geophysics, 45, 1412–1426.
9-       Jacobsen, B. H., 1987, a case for upward continuation as a standard separation filter for potential-field maps: Geophysics, 52, 1138–1148.
10-   Kellogg, O. D., 1953, Foundations of potentialtheory: Dover Publishing Inc.