دوره و شماره: دوره 41، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 167-350 
تفسیر دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک دشت میقان اراک

صفحه 239-248

10.22059/jesphys.2015.52815

بهروز اسکوئی؛ حسین پرنیان؛ محمود میرزایی؛ بهنام محمدی