دوره و شماره: دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 351-577