دوره و شماره: دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 351-577