تعیین صفحة اصلی گسل زمین‌لرزه‌های 21 مرداد 1391 اهر- ورزقان به روش H-C

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیک زمین، مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در حل سازوکار چشمة زمین‌لرزه دو صفحة اصلی و کمکی مشخص می‌شوند. اثبات اینکه کدام صفحه واقعاً صفحة شکست است، رؤیای زلزله‌شناسان است. دانش شناخت این صفحات کمک بسیاری به درک مدل ژئودینامیکی و میدان تنش در مقیاس منطقه‌ای می‌کند. در این پژوهش، به بررسی سازوکار کانونی دو زمین‌لرزة متوالی رخ‌داده در 11 آگوست 2012 میلادی برابر با 21 مرداد 1391 شمسی در شمال‌غربی اهر و شمال‌شرقی ورزقان و سه پس‌لرزة بزرگ می‌پردازیم. در این تحقیق از روش هندسی H-C برای تعیین صفحة اصلی گسل استفاده می‌شود که با به‌دست‌آوردن حل تانسور ممان مرکزوار و کانون زمین‌لرزه، قابل اجراست. با استفاده از لرزه‌نگاشت‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های باند پهن پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، مرکز لرزه‌نگاری کشوری و مرکز لرزه‌نگاری جمهوری آذربایجان و وارون‌سازی تانسور ممان لرزه‌ای در حوزة زمان، پارامترهای چشمه برای این رویدادها تعیین شد که با توجه به بهره‌گیری از داده‌های محلی و منطقه‌ای و محاسبة توابع گرین الاستودینامیک برای این فواصل، دقت بیشتری در تعیین پارامترهای چشمة زمین‌لرزه در مقایسه با روش‌های دورلرزه‌ای دارد. با توجه به نتایج این پژوهش، گسل جنوب اهر با راستای شرقی-غربی و با سازوکار امتدادلغز راست‌گرد مسبب زمین‌لرزه‌های اخیر است. نتایج به‌دست‌آمده با پارامترهای منتشرشده توسط مراکز زلزله‌شناسی داخلی و خارجی برای زمین‌لرزه‌های اهر-ورزقان مقایسه شد که هم‌خوانی نسبتاً خوبی مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fault plane determination of the 2012 August 11 Ahar-Varzaghan earthquakes based on H-C method

نویسندگان [English]

  • Farideh-Sadat Mirdamadi 1
  • Mahdi Rezapour 2
1 Institute of Geophysics, University of Tehran
چکیده [English]

The study area locates between an active fault system of North Anatolian in Turkey and active Alborz and Zagros mountain ranges in Iran. The total shortening concluded from Arabia-Eurasia collision with a rate of 22 mm/year across the NE Persia is partitioned  into  two  fault  systems,  right-lateral  strike slip  movements  in  the  Turkish-Iranian  Plateau  like  North Tabriz fault system and thrusting in the Caucasus. In other word the study area is transferred a part of this Arabia-Eurasia northward relative motion to the Anatolia. The region of this study is one of the most active and young tectonic areas in the Middle East which has experienced devastating earthquake during past few years. One of the most important basic parameters in earthquake seismology to identify earthquake source, understands the mechanism of earthquake fault. In this study, the focal mechanism of double earthquakes with Mw 6.4 and 6.2 on 11 August 2012 (21 Mordad 1391) and aftershocks with magnitudes greater than 5 which occurred in north-west of Iran, were determined using ISOLA software and then compared with solutions reported by Harvard CMT and other agencies. In this method focal mechanism of the earthquakes are determined using full waveform modeling and centroid moment tensor inversion. In this area, earthquakes are mostly concentrated around the Tabriz fault. However, the region of this study has no significant seismic activity. Recent activity of south Ahar fault is of great importance since it has generated destructive earthquakes.
In this study, a geometrical method, called H-C is used to identify fault plane. H-C method is a simple method, applicable when a reliable earthquake location and its Centroid Moment Tensor solution (CMT) are available. The CMT solution also gives two planes passing through C (plane I and plane II) defined by the strike and dip angles of the moment tensor solution. Then, assuming a planar fault, the fault plane can be identified as that one among planes I and II that encompasses the hypocenter (H-C method).
The data from broad-band stations of International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Azerbaijan National Seismic Network (ANSN) and Iranian Seismological Center (IRSC) were used in this study. To analyze these earthquakes, the Hypocenter location is obtained from these agencies and gathering all available data and using a proper velocity model, by using Hypocenter program. The region in this study enclosed between 45º to 48º east longitudes, and 37.5º to 39º north latitudes.
We are able to achieve a higher accuracy in this method in comparison with other methods which use teleseismic data, since the local and regional seismogram data and so higher frequencies are used. The mechanism for the first shock was obtained as Strike/Dip/Rake = 85º, 89º, 165º and for the second shock was obtained as Strike/Dip/Rake = 252º, 64º, 125º. The main mechanism of the South Ahar fault is strike-slip and strike-slip with a reverse component, according to the calculated focal mechanisms. The obtained focal mechanisms show that two separate activated fault segment in this earthquake has a right lateral mechanism, first of them with a dip toward the south and second of them with a dip toward the north.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moment tensor
  • Ahar-Varzaghan Earthquakes
  • Fault-Plane
  • H-C method
Delouis, B., and Legrand, D. 1999. Focal mechanism determination and identification of the fault plane of earthquakes using only one or two near-source seismic recordings, Bull. Seismol. Soc. Am., 89, 1,558-1,574.
 
Donner, S., Ghods, A., Kruger, F., Robler, D., Landgraf, A. and Ballato, B. 2015. The Ahar-Varzaghan Earthquake Doublet (Mw 6.4 and 6.2) of 11 Agust 2012: Regional Seismic Moment Tensors and a seismotectonic Interpretation, Bull. Seismol. Soc. Am., 105, 2a.
 
Faridi, M. and Sartipi, A., 2012. Ahar-Varzghan earthquake (11 August 2012) report, Geological Survey of Iran, NW regional office, Tabriz.
 
Jackson, J. 1992. Partitioning of strike‐slip and convergent motion between Eurasia and Arabia in eastern Turkey and the Caucasus. Journal of Geophysical Research, Solid Earth (1978–2012), 97(B9), 12471-12479.
 
Kao, H. and Shan, S.-J., 2007. Rapid identification of earthquake rupture plane using source-scanning algorithm, Geophys. J. Int., 168(3), 1011–1020.
 
Lay, Th., Wallace, T., 1995. Modern global seismology. Academic Pres.
 
Lienert, B. R. E. and Havskov, J., 1995. A computer program for locating earthquakes both locally and globally, Seism. Res. Let., 66, 26-36.
 
Lienert, B. R. E., Berg, E., and Frazer, L. N., 1986. Hypocenter: An earthquake location method using centered, scaled, and adaptively least squares, Bull. Seism. Soc. Am., 76, 771-783.
 
Moradi, A., Hatzfeld, D., and Tatar, M., 2011. Microseismicity and seismotectonics of North Tabriz fault (Iran), Tectonophysics, 506, 22-30.
 
Roumelioti, Z., Benetatos, Ch., Kiratzi, A., Stavrakakis, G., and Melis, N., 2004. A study of the 2 December 2002 (M 5.5) vartholomio (western Peloponnese, Greece) earthquake and of its Largest aftershocks. Tectonophysics, 387, 65-79.
 
Vernant, Ph., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abbassi, M. R., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., Martinod, J., Ashtiani, A., Bayer, R., Tavakoli, F. and Chery, J., 2004.  Present-day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman. Geophys, 157, 381–398.
 
Zahradnik, J., Gallovic, F., Sokos, E., Serpetsidaki, A., and Tselentis, A., 2008. Quick Fault plane Identification by a Geometrical Method: Application to the Mw 6.2 Leonidio Earthquake, 6 January 2008, Greece. Seismological Reaserch Letters. 79, 653-662.