دوره و شماره: دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-166 
1. بررسی ماهیت بیشینه نسبت طیفی H/V ریزلرزه‌‌ها در جنوب شهر تهران

صفحه 1-12

10.22059/jesphys.2015.53418

مهرداد فتوحی مهر؛ الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی؛ ابراهیم حق‌شناس


2. برآورد رابطه کاهندگی طیفی در پهنه زاگرس

صفحه 13-24

10.22059/jesphys.2015.53419

محمدرضا نجف تومرایی؛ حبیبب رحیمی؛ مهدی رضاپور