پیش‌بینی خصوصیات پالس‌های حوزۀ نزدیک گسل با اعمال اثر راستاگرایی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران

2 استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران

چکیده

شناخت خصوصیات پالس‌های پریودبلند برای طراحی سازه‌ها در حوزۀ نزدیک گسل از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه پی‌بردن به ویژگی‌های خاص حرکات حوزۀ نزدیک و آثار مخرب آن روی سازه‌ها از چالش‌های پیشِ‌رو برای زلزله‌شناسان و مهندسان زلزله است. از مهم‌ترین آثار جنبش نیرومند زمین در حوزۀ نزدیک گسل، پالس‌های پریودبلند ناشی از اثر راستاگرایی هستند که به‌طور عمده در مؤلفۀ عمود بر گسل پدیدار می‌شود. شبیه‌سازی تعینی این پالس‌ها برای نواحی‌ای که از آن داده‌های کافی در دسترس نیست، نقش مهمی در تخمین آن‌ها ایفا می‌کند. برای بررسی تأثیرات پالس سرعت، مدل‌های ساده‌شده‌ای نظیر مستطیل، مثلث و سینوس ارائه شده است، اما مطالعات اخیر نشان داده است که ساده‌سازی‌های این‌چنینی در مطالعۀ رفتار دینامیکی سازه‌ها به نتیجه‌گیری‌های نادرست خواهد انجامید. در این تحقیق با استفاده از روش اجزای محدود- عدد موج گسسته (Discrete wave numberّFinite fault- ) برای محاسبۀ تابع گرین محیط لایه‌ای، پدیدۀ لغزش گسل طی زلزله و ایجاد پالس‌های پریودبلند، بررسی عددی شده است. همچنین با فرضیات گوناگون که بتواند پارامترهای مؤثر در مدل ازجمله نوع گسل، سرعت گسیختگی، بزرگای زلزله و فاصله از گسل را پوشش دهد، رکوردهای حوزۀ نزدیک زیادی تولید شده است و در آخر با تطبیق این رکوردها با مدل تحلیلی ارائه‌شده توسط ماورودیس و پاپاجورجیو (2005)، پارامترهای اساسی مربوط به پالس‌های پریودبلند تجزیه وتحلیل می‌شوند. این نتایج را می‌توان برای ارائۀ روابط آماری کالیبراسیون پالس راستاگرایی حوزۀ نزدیک استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of near-field directivity pulse characterestics through simulation deterministic approach and its calibration

نویسندگان [English]

  • Ali Hassankhani 1
  • Hamid Zafarani 2
1
2
چکیده [English]

Earthquake ground-motions show significant variability in both spectral and temporal characteristics. Procedures to generalize and predict strong ground motions may be generally divided into three main disciplines: numerical techniques based on a kinematic source description, empirical attenuation models, and semi-empirical stochastic models. Numerous studies have shown that, in the near-fault regions, i.e. at distances comparable with few fault lengths, the ground motion from moderate to large earthquakes is strongly affected by the evolution of the rupture along the fault plane, causing more complex spatial distribution of the observed values. Also, since the number of near-field records of large earthquakes is usually inadequate, empirical models even those developed specifically for the near-field show a large uncertainty which cannot be improved until sufficient data become available. Although after recent events e.g. the 2003 L’Aquila, Italy, and 2011 Christchurch, New Zealand earthquakes, we have been provided with some additional records in the near-fault region but fifty years of strong-motion records worldwide is not sufficient to cover the whole range of site and propagation path conditions, rupture processes and geometric relationships between source and site that are possible from earthquakes in the near source regions. As an alternative to the use of records from past earthquakes computational geophysical techniques, based on a kinematic source description, can be used to simulate physically based synthetic seismograms for engineering applications. Near-fault ground motions show high spatial heterogeneity due to rupture complexity, fault to site orientation, and also seismic wave propagation and local site effects. Since the number of near-field records of large earthquakes is usually inadequate, empirical ground motion prediction models even those developed specifically for the near-field region show a large uncertainty which cannot be improved until sufficient data become available. For the time being, the use of physically based synthetic ground motions obtained by kinematic simulation approaches may partially overcome the scarcity of near-source data. Here, a discrete wave number/finite element technique is used to compute velocity time series in the low-frequency band (up to 1.5 Hz) and to investigate the variability of the ground motion as a function of different source characteristics and source-to-site geometry. The approach is well suited to study the propagation of seismic waves in a horizontal layered medium. Ground motions from 4 earthquakes with moment magnitudes from 6.0 to 7.5 were simulated, in 0.5 magnitude unit increments, at 3 values of fault distances i.e., 5, 10 and 15 km. For studying the effects of these velocity pulses on dynamic response of structures, some simple models such as rectangular, triangle and sinus have been presented and used in the literature. But, recent studies show that using these kinds of methods in study of dynamic behavior of structure may lead to incorrect conclusions. Mavroeidis and Papageorgiou (2003, hereafter MP2003) using a dataset of near fault records, have presented a new mathematical equation for velocity pulse form that because of its simplicity and precision has been widely accepted .The simulation results of the current study have been used in the context of mathematical modeling proposed by MP2003 to perform a robust parameterization of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • near-field directivity
  • Simulation Approach
  • discrete wave number/finite element technique
  • low-frequency
حمید زعفرانی، اسدا..نورزاد، خسروبرگی (1386). 'شبیه‌سازی حرکات ثبت شده درزلزله دی‌ماه 1382بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کمی نقش چشمه لرزه زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده'. نشریه دانشکده فنی ، جلد41، شماره6، دی ماه 1386، ازصفحه753 تا صفحه 764.
 
Akkar, S., and J. J. Bommer (2010). 'Empirical equations for the prediction of PGA, PGVand spectral accelerations in Europe, the Mediterranean region, and the Middle East, Seismol'. Res. Lett. 81, 195–206.
 
Arben Pitarka, Luis A. Dalguer, Steven M. Day, Paul G. Somerville, and Kazuo Dan (2009). 'Numerical Study of Ground-Motion Differences between Buried-Rupturing and Surface-Rupturing Earthquakes'. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 99, No. 3, pp. 1521–1537, June 2009, doi: 10.1785/0120080193.
 
Arthur Frankel (2009). 'A Constant Stress – Drop Model for Producing Broad Band Synthetic Seismograms: Comparison with the Next Generation Attenuation Relations'. Bull. Seismol. Soc. Am., 99:2A , 664–680.
 
Benedikt Halldorsson, Simon Olafsson, and Rangar Sigbjornsson (2007). ' A Fast and Efficient Simulation of the Far-Fault and Near-Fault Earthquake Ground Motions Associated with the June 17 and 21, 2000,Earthquakes in South Iceland'. Journal of Earthquake Engineering, 11:343–370, 2007 Copyright © A.S. Elnashai & N.N. Ambraseys ISSN: 1363-2469 print / 1559-808X online, DOI: 10.1080/13632460601031631 .
 
Bertero, V. V., S. A. Mahin, and R. A. Herrera (1978). Aseismic design implications of near-fault San Fernando earthquake records, Earthquake
Eng. Struct. Dyn. 6, 31–42.
 
Boore, D. M., and G. M. Atkinson (2008). 'Ground-motion prediction equations for the average horizontal component of PGA, PGV, and 5%-damped PSA at spectral periods between 0.01 s and 10.0 s'. Earthq. Spectra 24, 99–138.
 
Boore, D. M., and W. B. Joyner (1997). 'Site amplification for generic rock sites'. Bull. Seismol. Soc. Am. 87, 327–341.
 
Campbell, K. W., and Y. Bozorgnia (2008). 'NGA ground motion model for the geometric mean horizontal component of PGA, PGV, PGD and 5% damped linear elastic response spectra for periods ranging from 0.01 to 10 s, Earthq'. Spectra 24, 139–172.
 
Eugenio Chioccarelli and Iunio Iervolino (2010). ' Near-source seismic demand and pulse-like records: A discussion for L’Aquila earthquake'. Earthquake Engng Struct. Dyn. 2010; 39:1039–1062
 
Gabriele Ameri, Frantisek Gallovic, Francesca Pacor, Antonio Emolo (2009). 'Uncertainties in Strong Ground-Motion Prediction with Finite-Fault Synthetic Seismograms: An Application to the 1984 M 5.7 Gubbio, Central Italy , Earthquake '. Bull. Seismol. Soc. Am., 99: 2A , 647–663.
 
Gallovič, F., and Brokešová, J., (2004). 'On strong ground motion synthesis with k-2 slip distributions'. J. Seismol. 8, 211–224.
 
George P. Mavroeidis , Apostolos S . Papageorgiou (2003). 'A Mathematical Representation ofNear-Fault Ground Motions'. Bull. Seismol.Soc. Am, 93:3,1099-1131.
 
Giovanna Cultrera, Antonella Cirella, Elena Spagnuolo, Andre Herrero, Elisa Tinti, Ferancesca Pacor(2010). 'Variability of Kinematic Source Parameters and Its Implication on the Choice of the Design Scenario '. Bull. Seismol. Soc. Am., 100:3, 941–953.
 
H. Zafarani, A. Noorzad and A. Ansari, (2005). ' Generation of near-fault response spectrum for a large dam in Iran '. Hydropower and Dams,12, Issue 4. 51-55
 
H. Zafarani n, H. Vahidifard, A. Ansari (2012). 'Sensitivity of ground-motion scenarios to earthquake source parameters in the Tehran metropolitan area, Iran '. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 43, 342–354
 
Hamid Zafarani, Hesam Vahidifard, and Anooshirvan Ansar I (2013).' Prediction of Broadband Ground-Motion Time Histories: The Case of Tehran, Iran'. Earthquake Spectra 29 (2), 633-660.
 
Herrero, A., and Bernard, P., (1994). 'A kinematic self-similar rupture process for earthquakes'. Bull. Seismol. Soc. Am. 84, 1216–1228.
 
Hutchings, L., Ioannidou, E., Foxall, W., Voulgaris, N., Savy, J., Kalogeras, I., Scognamiglio, L.,andStavrakakis, G., (2007).' A physically based strong ground-motion prediction methodology; application to PSHA and the 1999 Mw~6.0 Athens earthquake', Geophys. J. Int. 168,659–680.
 
Jonathan D. Bray and Adrian Rodriguez-Marek. 'Characterization of forward-directivity ground motions in the near-fault region'. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 24 (2004) 815–828.
 
Olson AH, Orcutt JA, Frazier GA.(1984).' The discrete wavenumber/finite element method for synthetic seismograms'. Geophysical Journal of Royal Astronomical Society 1984;77:421–60.
 
Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER) (2010). Implications of performance-based seismic design of tall buildings, Proc. of the 2010 Annual Meeting of the Los Angeles Tall Building Design Council, May 2010, Los Angeles, California, 1–2. (http://peer.berkeley.edu/)
 
Paul Spudich and Brian S. J. Chiou (2008). 'Directivity in NGA Earthquake Ground Motions: Analysis Using Isochrone Theory'. Earthquake Spectra: February 2008, Vol. 24, No. 1, pp. 279-298.
 
Somerville, P., Irikura, K., Graves, R., Sawada, S., Wald, D., Abrahamson, N., Iwasaki, Y., Kagawa, T., Smith, N., and Kowada, A., (1999). 'Characterizing earthquake slip models for the prediction of strong ground motion'. Seism. Res. Lett. 70, 59–80.
 
Spudich P, Xu L. Software (2002). for 'calculating earthquake ground motions from finite faults in vertically varying media'. In: Lee WHK, Kanamori H, Jennings P, Kisslinger C, editors'. International handbook of earthquake and engineering seismology, vol. 2. Orlando: Academic Press; 2002.
 
Wells, D. L., and K. J. Coppersmith (1994). 'New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement'. Bull. Seism. Soc. Am. 84, 974–1002