برآورد اثر پارامترهای هواشناسی با تأکید بر تغییرات رطوبت نسبی بر کاهش تابش دریافتی سطح زمین به منظور ایجاد سایت‌های خورشیدی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای طبیعی، اقلیم‌شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی- اقلیم‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

تخمین درست مقدار تابش خورشیدی نیازمند به‌کارگیری پارامترهای مؤثر جوی و محیطی است. در پژوهش حاضر اثر پارامترهای هواشناسی (طول روز، جرم جو، فشار هوا، آب قابل بارش، آلبدوی جو، مقدار جذب در جو و مقدار جذب به‌وسیلۀ ازن) به‌خصوص رطوبت نسبی و عوامل محیطی (ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی) بر کاهش تابش کل دریافتی در ایستگاه‌های بندرعباس و میناب در دورۀ زمانی 2009-2006، روزانه بررسی شد. همچنین اثر مقادیر مختلف رطوبت نسبی بر کاهش تابش در اتمسفر استاندارد برای ماه‌های ژانویه و ژولای محاسبه شد. نتایج نشان داد بیشترین مقدار تابش کل دریافتی برای ایستگاه میناب در ماه ژوئن و حدود MJ/m-2/d-1 48/14 و برای ایستگاه بندرعباس در ماه می و حدود  MJ/m-2/d-197/13 است؛ احتمالاً تفاوت در مقدار رطوبت نسبی هوا دلیل اختلاف یک‌ماهۀ حداکثر تابش کل دریافتی است. به نظر می‌رسد در فصل زمستان ایستگاه میناب به دلیل رطوبت نسبی بیشتر مقدار تابش کل دریافتی کمتری در مقایسه با ایستگاه بندرعباس دریافت می‌کند. در مجموع به نظر می‌رسد ایستگاه میناب به دلیل تابش کل دریافتی بیشتر از بندرعباس، توان بیشتری در تولید انرژی برای ایجاد سایت خورشیدی داشته باشد. مقادیر تابش کل دریافتی در اتمسفر استاندارد از حداکثر MJ/m-2/d-1 4/6 در ماه ژانویه تا حداقل  MJ/m-2/d-1 6/5 و در ماه ژولای از حداکثر MJ/m-2/d-1 4/18 تا حداقل 12MJ/m2">  8/15 در دو ایستگاه تغییر می‌کند. به‌طور کلی مقدار تابش کل دریافتی در حالت واقعی با در نظر گرفتن اثر رطوبت نسبی، حداقل MJ/m-2/d-1 4 و حداکثر MJ/m-2/d-116 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the Effect of Meteorological Parameters on the Decrease of Earth Received Radiation Emphasizing the Relative Humidity Changes to Set Solar Sites

نویسندگان [English]

  • Amanollah Fathniya 1
  • Saeed Rajayi 2
1
2
چکیده [English]

Solar radiation, a renewable energy, is the most effective, economical and the safest source of energy which has the potential to be the major source of energy in near future. As a result optimum use of solar energy needs precise siting of solar site. The most accurate way of measuring solar radiation is using pyranometer which is not so popular around the world because of its high charge and lack of facilities. Therefore, nowadays the researchers use climatic and environmental parameters to estimate solar radiation (Belcher and DeGaetano, 2007: 10). Although meteorological parameters, namely relative humidity, cloudiness percentage, temperature and hours of sunshine affect the amount of earth received radiation, research has proved that hours of sunshine is the most effective factor on receiving radiation; it has been proved in the model of linear regression of Angstrom in the way of FAO- penman-Monteith method. Approximately 1445">   of Iran area, having 240-250 sunny days yearly is capable of producing a lot of solar energy. Angstrom model (1924) was made based on the relationship between received radiation and sunshine hours (Angstrom, 1924: 122). It was revised in 1940 (Prescott, 1940: 115). Sabziparvar (2008: 1002) believed that out of various studies, aiming at presenting a simple equation to estimate solar radiation in central arid region of Iran, Sabagh method has the least number of errors. This study aimed at finding the effect of climatic parameters, especially relative humidity on the amount of total received radiation between Minab and Bandarabas stations.
Material and method
In the present research daily data of synoptic meteorology stations of Minab and Bandarabas during the temporal period of 2006-2009 were studied in order to estimate not only the amount of received radiation but also the effect of relative humidity on radiation decrease in real standard mode. The aforesaid stations were chosen due to their similar features like the height difference less than 20m altitude, 4◦ latitude while different distance from the source of moist; Oman sea and Persian gulf. The amounts of solar radiation was estimated, using Bird and Hulstrom model, by considering both locative features (altitude, latitude and longitude) and climatic features (relative humidity, temperature, pressure, sunshine hours, sun height, atmosphere albedo, particle absorbing, earth albedo, atmosphere mass, ozone absorption and Rayleigh distribution). Moreover in order to estimate the effect of relative humidity on total received radiation decrease the values of climatic variables were supposed stable in standard mode. Finally daily and monthly values were presented as tables and graphs.
Discussion and Conclusion
The findings of this study showed that the maximum amount of total received radiation of Minab station was in June, 14.48 MJ/m-2/ d-1, while for Bandarabas station was in May, 13.97 MJ/m-2/ d-1. In fact this difference during a month is due to the difference in the amount of relative humidity. In other words, high radiation of Bandarabas station in May is the result of both its less relative humidity than warm months and high solar height. As summer comes radiation decreases, for the amount of moist in atmosphere increases. The lowest amount of total received radiation of Bandarabas is in cold months in which slight angle of sun are the major reason for low received radiation. Besides total received radiation of Minab during winter is less than Bandarabas which is the result of more moist in June. Minab station received maximum amount of solar radiation coinciding with highest height of sun. In addition, sunshine hour decrease leads to minimum total received radiation during cold month. The most considerable point is total received radiation of Minab which is less than Bandarabas, for relative humidity of Minab is more than Bandarabas. Studying the effect of relative humidity on standard atmosphere showed that the amounts of total received radiation of the stations are not stable: it varies both in January form maximum amount, 6.4 MJ/ m-2/ d-1, with relative humidity of 10% to minimum amount, 5.6 MJ/ m-2/ d-1 with relative humidity of 90%, and in June from maximum amount, 18.4 MJ/m-2/ d-1 with relative humidity of 10% to minimum amount, 15.8 MJ/ m-2/ d-1, with relative humidity of 90%. As a matter of fact the amount of relative humidity in average mode has more effect on total received radiation compared with its low or high mode. Moreover it is necessary to say that the amount of total received radiation in different hours is 4 MJ/ m-2/ d-1, minimum, and 16 MJ/m-2/ d-1, maximum, considering the effect of relative humidity. Totally, it seems that Minab than BandarAbas station has more potential for energy production to Set Solar Sites because Minab station recive more radiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bandar Abbas
  • relative humidity
  • Solar radiation
  • Minab
ثقفی، م. ج.، اسدی خلجی، م.، پوینده، ر. 1389، شیب بهینه گردآورهای خورشیدی و مقایسه با حالت نصب‌شده روی نمای جنوبی در تهران، نشریۀ هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی. شمارۀ 44، صص 63-57.
معینی، س.، جوادی، ش.،؛ کوکبی، م.، دهقان منشادی، م. 1388، برآورد تابش خورشیدی در ایران با استفاده از یک مدل بهینه، نشریۀ انرژی ایران. دورۀ 13، شمارۀ 2، صص 10-1.
یزدان‌پناه، ح.؛ میرمجربیان، ر.، برقی، ح. 1389، برآورد تابش کلی خورشید در سطح افقی زمین در اصفهان، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی. سال 21، شمارۀ پیاپی 37، شمارۀ 1، صص 104-95.
Almorox, J., Hontoria, C., 2004, Global solar radiation estimation using sunshine duration in Spain. Energy Conversion and Management, 45(9-10):1529–1535.
Angstrom, A., 1924, Solar and terrestrial radiation. Quart J Roy Met Soc; 50:121–125.
Belcher, B. N., DeGaetano, A. T., 2007, A revised empirical model to estimate solar radiation using automated surface weather observations, Sol. Energy, 81 (3): 329–345.
Bird, R. E., and Hulstrom, R.E., 1981, A Simplified Clear Sky Model For Direct and Diffuse Insolation on Horizontal Surface, U. S. Solar Energy Research Institute (SERI).
Chen, R., E. Kang, S. Lu, J.Y. XibinJi, Z. Zhang and J. Zhang, 2006, New methods to estimate global radiation based on meteorological data in China. Energy Convers. andManag. 47:2991–2998.
Chen, R., K. Ersi, S. Lu. Yang and W. Zhao, 2004, Validation of five global radiation models with measured daily data in China, Energy Conversion and Management, 45:1759–1769.
Davies, J. A., McKay, D. C., Luciani, G., Abdel-Wahab, M., 1988, Validation of models for estimating solar radiation on horizontal surfaces, volume 1, IEA Task IX, Final Report, Atmospheric Environment Service of Canada, Downsview, Ontario, Canada.
Davies, J.A., McKay, D. C., 1982, Estimating solar irradiance and components. Solar Energy 29: 55–64.
Dincer, I., 2000. Renewable energy and sustainable development: a crucial review; Renewable and Sustainable Energy Reviews; 157-175.
Ettah1, E. B. Udoimuk, A. B. Obiefuna, J. N. Opara, F. E. 2012, The Effect of Relative Humidity on the Efficiency of Solar Panels in Calabar, Nigeria, Universal Journal of Management and Social Sciences, Vol. 2, No.3, pp: 8-11.
Hottel, H. C and A. Whillier., 1958, Evaluation of flat-plate solar collector performance. Transcaction of Conference on the Use of Solar Energy, II: 74–104.
Iziomon, M.G., Mayer, H., 2002, Assessment of some global solar radiation parameterizations, 64 (2): 1631–1643.
Kasten, H., 1966, A new table and approximation formula for the relative optical air mass, Archiv fur MeteorolGeophys und Bioklim, B: 206–223.
KazemiKaregar, H., Zahedi, A., Ohis, V., taleghani, G., Khalaji, M., 2002, wind and solar energy developments in iran, available at: http://www.itee.uq.edu.au/~aupec/aupec02/Final-Papers/H-Kazemi1.pdf.
Leckner, B., 1978, The spectral distribution of solar radiation at the Earth’s surface-elements of a model, Solar Energy, 20: 143–150.
Menges, H.O., C. Ertekin and M. H. Sonmete. 2006, Evaluation of global solar radiation models for Konya, Turkey.Energy Convers. Manag. 47: 3149–3173.
Moghadam, H., FarshchiTabrizi, F., ZolfaghariSharak, A., 2011, Optimization of solar flat collector inclination, Desalination, N.256, pp: 107-111.
Prescott, J. A., 1940, Evaporation from a water surface in relation to solar radiation. Trans. R. Soc. S. Austr., 64, 114–118.
Reddy, S. J. 1971, An empirical method for the estimation of the total solar radiation. Solar Energy, 13, p: 289.
Swartman, R. K. and Ogunladeo, 1967, Solar radiation estimates from common parameters. Solar Energy 11, pp: 170-172.
Sabbagh, J. A. Sayigh, A. A. M. and EL-Salam, E. M. A. 1976, Estimation of the total solar radiation from meteorological data, Solar Energy, Vol. 19, pp: 307-311.
Sabziparvar, A. A. 2008, A simple formula for estimating global solar radiation in central arid deserts of Iran, Renewable Energy, 33, PP: 1002–1010.
Safaripour, M. H., Mehrabian, M. A, 2011, Predicting the direct, diffuse and global solar radiation on a horizontal surface and comparing with real data, Heat Mass Transfer, 47: 1537–1551.