برآورد رابطه بزرگای زمین‌لرزه با استفاده از مدت دوام امواج کدا در پهنه زاگرس و جنوب‌غربی ایران مرکزی

نویسندگان

1 هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک

2 دانشجو

3 موسسه ژئوفیزیک

4 دانشجوی دکتری

چکیده

در این مطالعه رابطه بزرگای زمین‌لرزه با استفاده از مدت دوام امواج کدا برای پهنه زاگرس و جنوب غربی ایران مرکزی برآورد شده است. بزرگای مدت دوام امواج کدا روشی برای برآورد سریع و قابل اطمینان از اندازه زلزله بوده و با توجه به بکارگیری محتوای زمانی شکل موج‌ها به جای محتوای دامنه آن‌ها، روشی قابل اعتمادتر و سریع‌تر خواهد بود. برای برآورد بزرگا در روش‌های معمول مانند بزرگای محلی یا امواج حجمی، در اغلب موارد خواندن صحیح دامنه با توجه به اثرات دستگاهی، اثرات مسیر روی دامنه و ... دشوار بوده و با خطای زیادی همراه است. در مطالعه حاضر از 3890 نگاشت با بزرگی بین 2 تا 5 و با فاصله‌های رومرکزی کمتر از 200 کیلومتر استفاده شده است. در این مطالعه از داده‌های ایستگاه‌های باند پهن شبکه لرزه‌ای در بازه‌ی زمانی بین سال‌های 2006 تا 2013 استفاده شده است. در این بررسی مدت دوام ، به عنوان زمان سپری شده از اولین رسید موج P تا لحظه‌ای که دامنه موج کدا به سطح نویز کاهش پیدا ‌کند، در نظر گرفته ‌می‌شود. برای بدست آوردن نقطه انتهایی سیگنال، دامنه سیگنال با دامنه نویز قبل از رخداد مقایسه شده و زمان انتهایی پنجره محاسبه گردید. بعد از محاسبه پارامتر مدت دوام و داشتن فاصله و بزرگای محلی، با استفاده از رگرسیون سه بعدی رابطه مطلوب محاسبه شد. در ادامه، به منظور سنجش صحت تخمین بزرگی، ضرایب تصحیح ایستگاهی برآورد گردیده و برای ایستگاه‌های مختلف با زمین‌شناسی و اثرات ساختگاه آنها مقایسه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of earthquake magnitudes using coda duration in Zagros area

نویسندگان [English]

  • Habib Rahimi 1
  • samane asadi 2
1 Assistant Professor
2
3
4
چکیده [English]

Amplitude and duration of seismic signals depend upon recording distance, propagation path of the wave through different media, and geology at the recording site. In addition, amplitude of recorded signals varies according to the P- and S-wave radiation patterns. Influence of these factors on seismic signals has been considered for magnitude computation in many seismic regions (e. g., Michaelson, 1990 and Eaton, 1992). Estimation of earthquake magnitude is a routine task in all seismological observatories. Several magnitude scales are available, based on amplitude measurement of different seismic phases, and/or on total signal duration. Among them, the duration magnitude (MD) is adopted in many regional networks because it provides a rapid and reliable estimate of the earthquake size through a fairly simple procedure based on the measure of the duration of recorded seismograms. Bisztricany (1958) first demonstrated the existence of a relationship between magnitude and duration, and several authors (e.g., Sole’vev, 1965; Tsumura, 1967; Bakun, 1984; Vidal and Munguía, 2005; Hara, 2007; Colomblli et. al., 2014 and among many others) later discussed the use of duration of the recorded seismograms to measure the event size., Lomax and Michelini (2009) proposed a duration magnitude procedure for the rapid determination of the moment magnitude, based on the P-wave recordings at teleseismic distances, which can be applied for tsunami early warning.
In this study, the relationship for estimation of earthquake magnitude was derived using the duration of the coda-waves of recorded signals in the Zagros area. Determination of duration magnitude (MD) is a fast and reliable while in other methods it is difficult to read the correct amplitude. In this method as another advantage is no need to correct signals for instrumental effect. In this study more than 3890 records with magnitude in the range of 2 to 5 with epicentral distances less than 200 km were used. The mentioned data is recorded in IIEES seismic network in the period between 2006 and 2013. Location of earthquakes was in the range of 23.59 to 37 latitude and 43.37 to 61.63 longitude. The aim of this study was to determine the relationship between the magnitudes of the duration using the following equation:
M_D=a+b.log_10⁡〖τ+c.R+S_c 〗
In which R is the hypocentral distance, 𝞽 is the signal duration, Sc stands for the station correction, and coefficients of a, b, and c must be determined by analysis of regression. Duration was considered as the time elapsed since the first P-wave arrival to the moment when the noise level is reduced to the coda wave amplitude. By comparing the signal amplitude of the noise before the event, the signal end was determined, our conditions were A_(sign-A_noise )/A_noise

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duration
  • coda wave
  • magnitude estimation
  • estimation relationship magnitude
Aki, K. and CHouet, R., 1975, Origin of coda waves: source, attenuation and scattering effects. J. Geophys. Res., 80, 3322-3342.
Bisztricany, E., 1958, A new method for determination of the magnitude of earthquakes, Geofiz. Kozlemen, 7, 69-96.
Castello, B., Olivieri, M. and Selvaggi, G., 2007, Local and duration magnitude determination for the Italian earthquake catalogue. Bull. Seismol. Soc. Am., 97, 128-139.
Colomblli, S., Emolo, A. and Zollo, A., 2014, A duration magnitude scale for the Irpinia seismic network, southern Italy, Seismological Research Letters, 85.
 
 
Del Pezzo, E., Bianco, F. and Saccorotti, G., 2003, Duration magnitude uncertainty due to seismic noise: inferences on the temporal pattern of G–R b-value at Mt. Vesuvius, Italy, Bull. Seismol. Soc. Am., 93, 1847-1853.
Eaton, J. P., 1992, Determination of amplitude and duration magnitudes and site residuals from short-period seismographs in northern California. Bull. Seism. Soc. Am., 82, 533-579.
Hara, T., 2007, Measurement of the duration of high-frequency energy radiation and its application to determination of the magnitudes of large shallow earthquakes. Earth Planets Space. 59, 227-231.
Hermann, R., 1975, The use of duration as a measure of seismic moment and magnitude. Bull. Seismol. Soc. Am., 65, 899-913.
Lee, W. H. K., Bennet, R. and Meagher, K., 1972, A method of estimating magnitude of local earthquakes from signal duration. US Geol. Surv. Open-File Rep, 28.
Michaelson, C. A., 1990, Coda duration magnitudes in central California: an empirical approach. Bull. Seism. Soc. Am., 80, 1190-1204.
Real, C. R. and Teng, T. L., 1973, Local Richter magnitude and total signal duration in southern California. Bull. Seismol. Soc. Am., 3, 1809-1827.
Richter, C. F., 1958, Elementary seismology, W. H. Freeman and Co., San Francisco, 758.
Sato, H. and Fehler, M. C., 1998, Seismic wave propagation andscattering  in the heterogenoues earth, Springer, New York.
Sole’vev, S. L., 1965, Seismicity of Sakalin, Bull. Earthq. Res. Inst. Tokyo Univ., 43, 95-102.
Vassallo, M. and Cantore, L., 2010, Analisi del rumore sismico, in Metodi e Tecnologie per l’Early-warning Sismico, G. Iannaccone and A. Zollo (Editors), Doppiavoce, 85-115.
Vidal, A. and Munguía, L., 2005, A new coda-duration magnitude scale for northern Baja California, Mexico. Geofísc. Int., 44, 11-22.