شناسایی تله های چینه ای سازند سروک با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی و نشانگرهای لرزه ای در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

امروزه تلاش زیادی در راستای اکتشاف نفتگیرهای چینه ای صورت می گیرد و از آنجایی که در خلیج فارس مرکزی سنگ مخزن سازند سروک می باشد لذا احتمال بسیاری وجود دارد که نفتگیرهای چینه ای در این ناحیه تشکیل شده باشند. به منظور شناسایی این مناطق، در این مطالعه به بررسی لاگ های پتروفیزیکی چگالی، صوتی، نوترون و گاما پرداخته شده و از آنجایی که حضور هیدروکربن تاثیر خاصی بر روی داده های لرزه ای می گذارد، نتایج حاصل از بررسی لاگ ها با نشانگرهای لرزه ای امپدانس صوتی، پوش دامنه و فرکانس لحظه ای تلفیق داده شده است. نشانگرهای حجمی به کار گرفته شده جهت نیل به اهداف مورد نظر شامل نشانگرهای ضریب امپدانس صوتی، کسینوس فاز لحظه ای، نشانگر پوش دامنه، فرکانس لحظه ای و فاز لحظه ای می باشند. داده ها با استفاده از نرم افزار پترل (Petrel) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. با مطالعات انجام شده دو نوع تله چینه ای در قسمت های بالای سازند سروک شناسایی گردید. با توجه به برگردان لرزه ای تعدادی از مقاطع، تغییرات لیتولوژی و مرز سازندهای مورد مطالعه به خوبی تفسیر شدند. نتایج حاصل از فرکانس رنگ ها نشان داد که کربنات های متراکم بیشترین فرکانس رنگی (بنفش) و رسوبات آواری کمترین فرکانس رنگی (قرمز) را نشان میدهند. حضور هیدروکربن یکی از عوامل افت فرکانس می‌باشد. در این مطالعه نشان داده شد که تجمع هیدروکربن در بخش بالایی زیر واحد لرزه ای ماسه کژدمی به عنوان یک تله چینه ای در بالای ناپیوستگی عمل نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detective of stratigraphic trap of Sarvak formation using petrophysical logs and seismic attributes in one of the oil fields in the south west of Iran

نویسندگان [English]

  • Ramin Nikrouz
  • َAliasghar Siabeghodsy
Urmia University
چکیده [English]

Nowadays there are many attempts to exploring stratigraphic traps all over the world. Because of existing Sarvak reservoir rock Formation in central Persian Gulf which consists of carbonate with various lateral changes in the terms of lithology, there is high probability to form of these stratigraphic traps in this region. The main aim of this research is to recognize the oil and gas stratigraphy traps by using seismic attributes and petrophysical and geological logs in the Bahregansar oil field, NW of Persian Gulf basin. In order to reconnaissance these regions, petrophysical logs (density, acoustic, neutron and gamma) and seismic reflection data from three wells have been studied. On the other hand, the obtained data have been interpreted with some seismic volume attributes such as momentary frequency, domain and acoustic impedance, reflection coefficient, normalized amplitude and envelope amplitude attributes to show the situation of hydrocarbon basin in the study area.
By using seismic attributes and compare with geological information we can infer reliable interpretation because of some reasons. The first reason is seismic velocity allow us to understand the situation of lithology, fluid content and abnormal pressure or temperature. The second reason is lateral amplitude changes permit the inference of geological situation such as changes in porosity, existence of hydrocarbon and thickness of lithology. The third reason is seismic trace morphologies or interpretation sections allow us to recognize depositional environments or faults and fractures. Finally, changes in measurements direction permit to deduce velocity anisotropy, or fracture orientation.
The software which used in this study was Petrel. Density log is creating with using neural network method by application of well No.3 in this oil field. The petrophysical study of gamma log shows well identity of formation boundaries in sections. Also the use of cross plot graph of density-neutron logs applied to well recognized of the efficient zones in Gurpi-Ilam, Sarvak and Kazhdumi-sand Formation. The Turonian epirogenic event is caused erosion of top of the Sarvak Formation and on the other hand Santonian epirogenic is caused hiatus stratigraphic trace in the lower part of Gurpi and Ilam Formation. By seismic volume attributes interpretation a number of the stratigraphy traps detected over some seismic sections. Furthermore, recognizing a main fault which exists in the western part of Hendijan oil field has main role in the changing of lithological effect in continuity quality of seismic reflection.
In order to increase interpretation accuracy, some seismic inversion has been made on considered sections and the obtained data have been compared with petrophysical logs and seismic attributes. By doing this research and interpretation of sections two type of stratigraphic traps recognized. The first type is oil trap related to the top of Turonian unconformity (truncation) which exists in the eastern part of fault. The second is relation to narrowing part which is belonging to the above of the reservoir layer (pinch out) under Turonian unconformity in the western part of seismic section. Meanwhile the study shows that there is an oil trap as hydrocarbon accumulation in the upper part of Kazhdumi sand formation seismic subunit acting like stratigraphy trap in the above unconformity. In general, all of oil traps recognized in this study were composed of anticline structural dip and on the other hand existence of faults has a main role of geological structure in this region. The obtained results clearly demonstrated the shape and the geological situation of the existing structural traps in the studied area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seismic attributes
  • Sarvak Formation
  • Petrophysical logs
  • Petrel software
  • Stratigraphic trap
  • Unconformity
آقچه‌لو، م.، شاهوار، م. و علیمحمدی، ن، 1385، لرزه‌نگاری در اکتشاف نفت، اندیشکده اعتلای صنعت نفت، مقاله: 34
رضایی، م. ر.، 1384، زمین‌شناسی نفت، انتشارات علوی.
رحیمی، م.، 1384، کاربرد چینه‌شناسی لرزه‌ای در اکتشاف نفتگیرهای چینه‌ای خلیج فارس، م. اکتشاف و تولید، شماره 24.
روستایی، س.، شکرانه، ف.، رحیم پور بناب، ح. و کدخدایی ایلخچی، ع.، 1388، کاربرد نمودار انحراف سرعت در تعیین نوع تخلخل و روند تراوایی در میدان گازی پارس جنوبی، مجله اکتشاف و تولید، شماره 56.
محمدی، م. ح.، 1378، گزارش تکمیلی چاه هندیجان شماره 6، مدیریت اکتشاف، اداره کل زمین‌شناسی.
مختاری، م.، 1380، مبانی لرزه‌نگاری و کاربرد آن در علوم زمین، انتشارات کتاب مرو، مشهد.
مسی بیگی، م. و باصره، م.، 1389، ارزیابی پتروفیزیکی و زون‌بندی سازندهای کنگان و دالان در چاه اکتشافی بندو بست -1 با استفاده از نگارهای چاه پیمایی، م. اکتشاف و تولید، شماره 73.
معمارضیاء، ع.، 1385، لرزه‌نگاری سه‌بعدی (اصول و مفاهیم)، چاپ اول، شرکت نفت فلات قاره ایران، مدیریت طرحهای اکتشافی.
 
Abdollahie Fard, I., Braathen, A., Mokhtari, M., Alavi, S. A., 2006, Interaction of the Zagros Fold-Thrust Belt and the Arabian-type, deep-seated folds in the Abadan Plain and the Dezful Embayment, SW, Iran, Petroleum Geophysics, 12, 347-362.
Aliee, M. H., 2005, Hendijan oil field, 2D seismic study and seismic inversion, Report Number: GR 2073, N.I.O.C.
Armstrong, T., 2001, Velocity anomalies and depth conversion-drilling success on Nelson Field, Central North Sea, 63rd EAGE Conference & Exhibition, Expanded Abstracts, IV-2.
Asadabadi, A., 2005, Hendijan full field reservoir study, Phase 2: Reservoir characterization report, N.I.O.C.
Bartel, D. C., Busby, M., Nealon, J. and Zaske, J., 2006, Time to depth conversion and uncertainty assessment using average velocity modeling, 76th SEG Annual Meeting, Expanded Abstracts, 2166-2169.
Beydoun, Z. R., 1995, Productive Middle East clastic oil and gas reservoir: their depositional setting and origins of their hydrocarbons, American University of Beirut, Lebanon, Spec. Pub. Int. Ass. Sediments, 22, 331-345.
Cameron, M., Fomel, S. and Sethian, J., 2008, Time-to-depth conversion and seismic velocity estimation using time-migration velocity, Geophysics, 73, VE205-VE210.
Chambers, R. L. and Yarus, J. M., 2002, Quantitative use of seismic for reservoir characterization, CSEG Recorder, June, 14-25.
Chen, Q. and Sidney, S., 1997, Seismic attribute technology for reservoir forecasting and monitoring, The Leading Edge, 16, 445-456.
Chopra, S. and Marfurt, K. J., 2005, Seismic attributes – A historical perspective, Geophysics, 70, 3-28.
Ghazban, F., 2007, Petroleum geology of the Persian Gulf, Published by Tehran University.
Hassanzadeh, A. J, Nabi-Bidhendi, M., Javaherian, A. and Pishvaie, M. R., 2006, Integrated seismic attributes to characterize a widely distributed carbonate clastic deposit system in Khuzestan Province, SW Iran. Journal of Geophysics and Engineering, 6, 162-171.
I.O.O.C (Iranian Offshore Oil Co.), 2005, Bahregansar Geosciences Study.
Ishwar, N. B. and Bhardwaj, J. A., 2013, Petrophysical well log analysis for hydrocarbon exploration in parts of Assam Arakan Basin, India, 10th Biennial International Conference and Exposition, Kochi, Kerala, India.
Raeesi, M., Moradzadeh, A., Doulati Ardejani, F. and Rahimi, M., 2012, Classification and identification of hydrocarbon reservoir lithofacies and their heterogeneity using seismic attributes, logs data and artificial neural etworks, Journal of Petroleum Science and Engineering, 82-83, 151-165.
Rezvandehy, M., Aghababaei, H. and TabatabaeeRaissi, S. H., 2011, Integrating seismic attributes in the accurate modeling of geological structures and determining the storage of the gas reservoir in Gorgan Plain (North of Iran), Journal of Applied Geophysics, 73(3), 187-195.
Selly, R. C., 1985, Ancient sedimentary Environment, 3rd edition, Chapman & Hall.
Sheriff, R. E., 1989, Seismic stratigraphy, Springer Publisher.
Sherkati, S. and Letouzey, J., 2004, Salt movement, tectonic events and structural style, in the central Zagros fold and thrust belt, Iran, 6th Middle East Geosciences Conference, GEO 2004, GeoArabia.
Suardana, M., Samodra, A., Wahidin, A. and Rachmat Sule, M., 2013 , Identification of fractured basement reservoir using integrated well data and seismic attributes: case study at Ruby Field, Northwest Java Basin , Search and Discovery Article, AAPG Annual convention and exhibition, Pittsburgh, Pennsylvania, May 19-22.
Taner, M. T., 2001, Seismic attributes, Canadian Society of Exploration Geophysicists Recorder, 26(9), 48-56.