بررسی کانی‌شناسی و ژئوفیزیک معدن سرب و روی منطقۀ مرجان‌آباد منجیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران

چکیده

معدن سرب و روی مرجان‌آباد تحت تأثیر زون‌های گسله و تکتونیکی بوده وکانی‌سازی درامتداد زون‌های گسله قرار دارد. سنگ‌های منطقه بیشتر از نوع ریولیت، داسیت و به مقدار کم آندزیت و بازالت و از نوع آلکالن تا کالکو آلکالن هستند. از جمله بافت‌های موجود در این کانسار، بافت رگه‌ای است. بی‌هنجاری‌های مغناطیسی و گرانی در این منطقه مشاهده شده است که ناشی از آثار تکتونیکی محیط و کانه‌زایی در بین رگه‌ها هستند. اغلب سنگ‌های این منطقه در محدودۀ سنگ‌های اسیدی قرار گرفته‌اند. با استفاده از داده‌ها و مطالعات صحرایی ژئوفیزیکی چهار منطقۀ امیدبخش معدنی مشخص شده‌اند که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. هم‌پوشانی نتایج بی‌هنجاری‌های مغناطیسی وگرانی در این چهار منطقه می‌تواند مهم باشد، زیرا هرجا دو بی‌هنجاری مغناطیسی وگرانی هم‌پوشانی داشته باشند، احتمال پیدایش کانسار بیشتر است. در مجموع در تحلیل اطلاعات ژئوفیزیک هوابرد این چهار منطقه نتایج مثبتی ارائه شده که عبارت‌اند از: دست‌یابی به الگوی گسل‌های منطقه و معرفی مناطق امیدبخش معدنی بر اساس بی‌هنجاری‌ها؛ زیرا دراین مناطق با توده‌های آذرین ساب ولکانیکی رو‌به‌رو هستیم که براثر فعالیت‌های پساماگمایی سنوزوئیک تحت تأثیر محلول‌های هیدروترمال قرارگرفته و ضمن پیدایش هاله‌های دگرسانی، موجب شکل‌گیری کانه‌ها در امتداد رگه‌ها شده است. تیپ این کانسار به تیپ کانسار درۀ می‌سی‌سی‌پی شبیه است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mineralogical and geophysical study of the lead and zinc mine in Marjan-Abad region, Manjil

نویسندگان [English]

  • Masomeh Farzaneh 1
  • Seyed reza Mehrnia 2
  • Taghi Nabaei 3
1 M.Sc. Student, Department of Geology, Payame Noor University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Department of Geology, Payame Noor University, Qazvin, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geology, Payame Noor University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The Marjan Abad zinc and lead mine has been affected by fault and tectonic zones and the mineralization are mainly located along the fault zones. Rocks of the area are mainly rhyolite, dacite with small amounts of andesite. Basalt consists of kind of alkaline to calc-alkaline. streak texture which is the main texture of this deposit. Gravity and magnetic anomalies are observed in this area that are the result of effects of tectonic structures and mineralization in between streaks. Rocks in the region are often acidic. As it is recognized, using geophysical data and field studies for mineral prospecting can be important, as magnetic and gravity anomalies overlap in four regions. The deposits usually have overlapping magnetic and gravity anomalies.
The mineral deposits, found by the geophysical anomalies, are due to post-magmatic activated in Cenozoic, as the area includes sub-volcanic igneous masses. The area has been affected by hydrothermal solutions with alteration halos that led to the formation of minerals along the streaks.
There deposits are similar to MVT deposits as there are extremely low intensity areas of magnetic and gravity anomalies, shown on GIS maps prepared for the region. Such maps are overlaid with geological maps with faults locations to find the areas with mineral deposits, that include four regions. The areas of the deposits are found from the spatial intensity changes of gravity and magnetic anomalies. The lineaments based on magnetic anomalies have two directions, namely along the northwest-southeast and northeast-southwest. The gravity anomalies however show an east-west direction.
According to the pictures, evident polarization in the magnetic field and less tangible polarization in the gravitational field do not show obvious changes in the contour maps. The first derivative operations highlight the high and low-intensity areas in the magnetic field and the gravitational field. According to this image the first derivative operations have similar results on both magnetic and gravity anomalies. The first derivatives of the anomaly fields show the spatial distributions of gravity and magnetic fields. By putting these images on the pattern of faulting and geological maps, it is clear that multiple gravity and magnetic lineaments match with the locus of regional faults. There is also a significant relationship between the mineral masses and the magmatic rocks in the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marjan Abad
  • Lead and Zinc
  • MVT
  • anomaly
  • magnetic
  • Gravity
شهاب‌پور، ج.، 1394، زمین‌شناسی اقتصادی، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
شهاب‌پور، ج.، 1380، زمین‌شناسی اقتصادی، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
گیلبرت، ج. و پارک، چ.، 1389، زمین‌شناسی کانسارها، موسسه انتشارات امیرکبیر.
خسروتهرانی، خ.، 1389، چینه شناسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
حق نظر، ش.، 1391، پترولوژی،ژئوشیمی و محیط زمین ساختی گابروی کرتاسه جواهر دشت واقع در دامنه شمالی البرز، شرق گیلان،شمال ایران، سی و یکمین همایش علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشوری، 79-94.
کلاگری، ع- الف.، 1389، اصول اکتشافات ژئوفیزیکی، انتشارت دانشگاه تبریز.
اسدی، ف. و منتظری، ع.، 1390،اکتشافات ژئوشیمیایی در مناطق جنوبی نقشه زمین شناسی 100000/1 لنگرود، م. زمین و منابع، 2، 17-24.
منتظری، ع. و اسدی، ف.،1390، ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺨﻤﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪن ﺳﺮب و روی ﻣﺮﺟﺎن آﺑﺎد ﻣﻨﺠﯿﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﺮﻗﯽ رود  خانه ﺳﻔﯿﺪرود (ﮔﯿﻼن اﺳﺘﺎن)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺯﻣﯿﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺍﺣﺪ ﻻﻫﯿﺠﺎﻥ، 2، 61-66.
نوروزی، غ. م.، 1392، ژئوفیزیک اکتشافی، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
خیری، ف.، 1387، سنگ شناسی آذرین، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کریم‌پور، م. و سعادت، س.،1384، زمین‌شناسی اقتصادی، انتشارات ارسلان، تهران- ایران.