ارتباط گرمایش ناگهانی پوشن‌سپهر نوع اصلی با تغییرات تاوه قطبی در دوره آماری 2019-1979

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

چکیده

گرمایش ناگهانی پوشن‌سپهر نوع اصلی زمانی رخ می‌دهد، که دمای مناطق نزدیک قطب به‌طور ناگهانی در مدت چند روز، بیش از بیست‌وپنج کلوین افزایش یابد و بادهای غربی پوشن‌سپهر قطبی به شرقی تغییر کند. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های بازتحلیلی MERR2، نوزده گرمایش ناگهانی پوشن‌سپهر در طول دورة آماری 2019-1979 آشکار و ارتباط آنها با تاوه قطبی بررسی شد. برای تعیین جابه‌جایی و تقسیم هستة تاوه، ابتدا روز تولد، روز صفر، روز مرگ و مدار آستانه تعریف شد و سپس، دوره‌های قبل و بعد از تغییر و دوره بازسازی در نظر گرفته شد و با به‌کارگیری داده‌های روزانه ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز ده هکتوپاسکال در این دوره‌ها، جابه‌جایی و نحوة تقسیم تاوه بررسی شد.
بررسی‌ها، نشان داد که، در 42 درصد، هسته تاوه قطبی به‌سوی جنوب جابه‌جا شده است و مرکز هسته پس از جابه‌جایی تضعیف شده است. در 58 درصد، هسته تاوه به دو سلول تبدیل شده است. از این مقدار 8/15 درصد از نوع تقسیم ناقص است، که در آن هسته ثانوی کمتر از دو پربند بسته با فاصله100 ژئوپتانسیل‌متر دارد و از طریق ناوه ارتفاع به هسته اولیه وابسته است. 2/42 درصد نیز از نوع تقسیم کامل است، که از این مقدار، در 8/15 درصد هسته ثانوی از هسته مادر به‌طور کامل جدا شده است و در 4/26 درصد با وجودی‌که هسته ثانوی به‌طور کامل شکل گرفته است و بیش از دو پربند بسته با فاصله 100 واحدی دارند، ولی این هسته از طریق ناوه ارتفاع به هسته مادر وابسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evolution of polar stratospheric vortex during major sudden stratospheric warming in 1979-2019

نویسنده [English]

  • Mohammad Moradi
Associate Professor, Atmospheric Science and Meteorological Research Center (ASMERC), Tehran, Iran
چکیده [English]

A major sudden stratospheric warmings (SSWs) represent large-scale perturbations of the polar winter stratosphere, which substantively influence the temperature and circulation of the middle atmosphere and contents of atmospheric species. There are two types of sudden stratospheric warmings: minor warmings and major warmings. In a minor (major) warming the temperature gradient reverses over a range of altitude at or below 010hPa and zonal wind at 010hPa weakens but does not change its direction (reverse direction). Moreover, SSWs have been classified into vortex displacement events and vortex splitting events based on the shape and continuity of the polar vortex.
When a major sudden stratospheric warmings events occur, the zonal mean temperature at 10hPa around the polar cap for latitudes north of 60°N suddenly rises and increases by the 25K over period of several days and zonal-mean zonal wind reverses at 10hPa and 60oN during winter from November to March. In this paper, we consider just the major sudden stratospheric warming effect with displacement or split of the polar vortex toward mid latitudes in 1979-2019.
We have used the daily mean data from the MERRA2 assimilated data and NCEP-NCAR reanalysis data. From the MERRA2 data, zonal mean zonal wind and zonal mean temperature were obtained at 010hPa from 01 January 1979 to 04 June 2020.The temperature is averaged around the polar cap for latitudes north of 60°N and zonal wind is averaged for 60°N. From the NCEP–NCAR data, geopotential height is presented by a horizontal resolution of 2.5° ×2.5° at 10hPa from 1 January 1949 to 31 December 2019.
We first examined the time evolution of zonally averaged temperature and zonal wind at 60°N and 010hPa to identify the warmings onset day, zero day and decay day for the trace of SSWs and its relation with displacement or splitting of the polar vortex. Then we determined three periods: before and after the zero day and the time of recovery for warming event. Also we determined the threshold center latitude for investigating the polar vertex in 1949-2019. Finally, we determine the most probable directions of the polar stratospheric vortex displacement or splitting as a result of major SSWs.
Investigation of the zonal mean temperature and zonal-mean zonal wind at 10hPa detected 19 and 13 major and minor SSWs events respectively. From the total number of major SSWs (19), 11(58%) were classified as warmings with splitting of the stratospheric vortex and 8(44%) as warmings with displacement of the vortex. The mentioned 8 cases show that the polar vortex is displaced to the south and weakened after shifting and the other 11 cases show that the polar vortex is split into two cells. Of these 11 cases, 8 cases are of the complete splitting type and 3 cases are of the incomplete splitting type.
The SSWs events of 11 February 2001 (displacement type), 8 December 1987, 15 December 1998, 15 January 2004 (incomplete split type), 21 February 1989, 26 February 1999 and 24 January 2009 (complete split type) were selected to represent displacement, incomplete split and complete split type, respectively. During vortex displacements the polar vortex is shifted off the pole and during vortex splits the polar vortex is split into two pieces of comparable size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Major sudden stratospheric warming
  • Polar stratospheric vortex
  • Displacement
  • Complete split type
  • Incomplete split type
ریوندی، ا.، محمدی‌ها، ا. و تقی زاده، ا.، 1393، تفسیر سرمای شدید زمستانی شرق ایران با استفاده از مؤلفه‌های استراتوسفری. شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران.
کرمی، خ.، قادر، س. و موسوی، س.،و.، 1397، شناسایی حالتهای بازتاب، جذب و انتشار امواج راسبی انتشار یابنده بالاسو، م. ژئوفیزیک ایران، 12(2)، 37-23.
میررکنی، م.، محب‌الحجه، ع.، ر. و احمدی‌گیوی، ف.، 1392، نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی زمستان‌های 1386 و 1388، م. ژئوفیزیک ایران، 7(1)، 104-86.
Ageyeva, V. Yu., Gruzdev, A. N., Elokhov, A. S., Mokhov, I. I. and Zueva, N. E., 2017, Sudden Stratospheric Warmings: Statistical Character is tics and Influence on NO2 and O3 Total Contents, Atmospheric and Oceanic Physics, 2017, 53(5), 477–486.
Butler, A. H. and Gerber, E. P., 2018, Optimizing the definition of a sudden stratospheric warming, J. Climate, 31, 2337–2344, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-17-0648.1, 2018.
Butler, A. H., Seidel, D. J., Hardiman, S. C., Butchart, N., Birner, T. and Match, A., 2015, Defining sudden stratospheric warmings, Meteor. Soc., 96, 1913–1928, https://doi.org/10.1175/ bams-d-13-00173.1,2015.
Butler, A. H., Sjoberg, J. P., Seidel, D. J. and Rosenlof, K. H., 2017, A sudden stratospheric warming compendium, Earth Syst. Sci. Data, 9, 63–76, https://doi.org/10.5194/essd-9-63-2017, 2017.
Charlton, A. J. and Polvani, L., 2007, A new look at stratospheric sudden warmings. Part I. Climatology and modeling benchmarks, Journal of climate, 20, 449–469.
Choy, H., Kim, B. M. and Choy, W., 2019, Type classification of sudden stratospheric warming based on pre- and postwarming periods, Journal of climate, 32, 2349-2367. doi: 10.1175/JCLI-D-18-0223.1.
Cohen, J., and Jones, J., 2011, Tropospheric precursors and stratospheric warmings, Journal of climate, 24, 1780–1790, doi:10.1029/2008JD010623.
Coy, L. and Pawson, S., 2019, The major stratospheric sudden warming of january2013, Analyses and forecasts in the GEOS-5 data assimilation system. https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20140012679 2019-12-07T17:27:26+00:00Z
Hengde, Z., Shouting, G. and Weisong, L., 2007, Study on two categories of sudden stratospheric Warming. ACTA METEOROLOGICA SINICA, 21, 450-464.
Kim, J., Son, S., W., Gerber, E.P. and Park, H.S., 2017, Defining sudden stratospheric warming in climate models: Accounting for biases in model climatologies. Journal of climate, 30, 5529-5546. doi: 10.1175/JCLI-D-16-0465.1.
Kodera, K., 2006, Influence of stratospheric sudden warming on the equatorial troposphere, Geophys. Res. Lett., 33, L06804, doi:10.1029/2005GL024510, 2006.
Kuttippurath, J. and Nikulin, G., 2012, A comparative study of the major sudden stratospheric warming’s in the Arctic winters 2003/2004–2009/2010, Atmos. Chem. Phys., 12, 8115–8129.
McInturff, R. M., 1978, Stratospheric warmings: Synoptic, dynamic and general-circulation aspects (Tech. Rep. No. 541, Ref. Publ. 1017), Suitland, Md. (available online at https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19780010687.pdf).
Nakagawa, K. I. and Yamazaki, K., 2006, What kind of stratospheric sudden warming propagates to the troposphere?, Geophys. Res. Lett., 33, 1-13, L04801.
Nath, D., Chen, W., Zelin, C., Pogoreltsev, A. I. and Wei, K., 2016, Dynamics of 2013 sudden stratospheric warming event and its impact on cold weather over Eurasia: Role of planetary wave reflection, Sci Rep 6, 24174 (2016).
Palmeiro, F. M., Barriopedro, D., García-Herrera, R. and Calvo, N., 2015, Comparing Sudden Stratospheric Warming Definitions in Re-analysis Data, J. Climate, 28, 6823–6840.
Peters, D.H.W., Vargin, P., Gabriel, A., tesvetkova, N. and Yushkov, V., 2010, Tropospheric forcing of the boreal polar vortex splitting in January 2003, Ann. Geophys., 28, 2133–2148.
Rao, J., Ren, R., Chen, H., Yu. Y. and Zhou, Y., 2018, The stratospheric sudden warming event in February 2018 and its prediction by a climate system model, J. Geophys. Res.Atmos., 123, 13332–13345, https://doi.org/10.1029/2018JD028908, 2018.
Rao, J., Ren, R. C., Chen, H., Liu, X., Yu, Y. and Yang, Y., 2019, Sub seasonal to seasonal hind casts of stratospheric sudden warming by BCC_CSM1.1(m): A comparison with ECMWF, Adv. Atmos. Sci., 36, 479–494, https://doi.org/10.1007/s00376-018-8165-8, 2019.
Seviour, W. J. M., Mitchell, D. M. and Gray, L. J., 2013, A practical method to identify displaced and split stratospheric polar vortex events, Geophysical research letters,Vol. 40, 5268–5273, doi:10.1002/grl.50927, 2013.
Vargin, P. N. and Kiryushov, B. M., 2019, Major Sudden Stratospheric Warming in the Arctic in February 2018 and Its Impacts on the Troposphere, Mesosphere, and Ozone Layer. Russian Meteorology and Hydrology, 2019, 44(2), 112–123.
Wang, Y., Shulgal, V., Milinevsky, G., Patoka, A., Evtushevsky, O., Klekociuk, A., Han, W., Grytsai, A., Shulga, D., Myshenko, V. and Antysfyev,O., 2019, Winter 2018 major sudden stratospheric warming impact on midlatitude mesosphere from microwave radiometer measurements. Atmos. Chem. Phys., 19, 10303–10317, 2019, https://doi.org/10.5194/acp-19-10303-2019
WMO CAS, 1978, Abridged final report of the seventh session, Manila, 27 February–10 March 1978. Secretariat of the WMO Rep. WMO-509, 113 pp,http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_509_en.pdf.
Yamazaki, Y., Matthias, V., Miyoshi, Y., Stolle, C., Siddiqui, T., Kervalishvili, G. , Lastovicka, J., Kozubek, M., Ward, W., Themens, D. R., Kirstoffersen, S. and Alken, P., 2019, September 2019 Antarctic sudden stratospheric warming: quasi-6-day wave burst and ionospheric effects. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 123(5), 4094–4109.
Yamazaki, Y. and Matthias, V., 2019, Large-amplitude quasi-10-day waves in the middle atmosphere during final warmings, Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 124(17-18), 9874-9892.
Zuev, V. V. and Savelieva, E. S., 2019, Sudden stratospheric warming effects during the winter 1998/1999, Proc. SPIE 11208, 25th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 112086F (18 December 2019); https://doi.org/10.1117/12.2535586.