دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 409-642 

مقاله پژوهشی

ارزیابی لرزه‌خیزی القایی در سد سلمان فارسی (قیر)، ایران

صفحه 409-426

10.22059/jesphys.2020.284698.1007137

حمیده صحرائی؛ سیداحمد علوی؛ محسن احتشامی معین‌آبادی