اثر نوسان شبه‌دوسالانه بر شکست امواج راسبی روی اروپا و ‌غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

2 دانشیار، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

چکیده

دراین مطالعه با استفاده از میانگین روزانه داده­های بازتحلیلERA-Interim  برای ارتفاع ژئوپتانسیلی، دما، تاوایی نسبی و سرعت باد در ترازهای 300، 200، 150، 100 و50 هکتوپاسکال، کمیت­های فعالیت موج و شارفعالیت موج در شکست‌های واچرخندی و چرخندی امواج درفازهای شرقی وغربی نوسان شبه‌دوسالانه QBO (Quasi Biennial Oscillation) در زمستان دوره 2018-1979محاسبه و بررسی شده­اند.
نتایج نشان داد که در شکست واچرخندی و فاز غربی QBO، تقویت جت­حاره غربی وابسته به QBO روی اقیانوس اطلس، موجب جابه‌جایی استواسوی جت­ جنب‌حاره به عرض‌های پایین­تر می­شود. بدین‌ترتیب جت جنب­حاره درپایین­دست ناوه (شمال­شرقی-جنوب­غربی) روی شمال­غرب آفریقا با جت عرض­میانی ترکیب می­شود و ناوه در عرض­پایین­تری روی غرب دریای مدیترانه تقویت و شیب محورشمال­شرقی-­جنوب­غربی آن نسبت به فاز شرقی بیشتر می­شود. درنتیجه شار استواسوی فعالیت موج ناشی از شکست واچرخندی ناوه، در فاز غربی قوی­تر از فاز شرقی QBO است. در شکست چرخندی امواج روی اروپا جت­­حاره شرقی وابسته به QBO، روی جنوب اقیانوس اطلس تا جنوب­آفریقا تقویت می­شود. در شکست چرخندی امواج و فاز شرقی QBO، ناوه روی شرق دریای مدیترانه در عرض‌های بالاتری تقویت و شیب محور شمال­غربی-جنوب­شرقی ناوه نسبت به فاز غربی بیشتر می­شود. بدین‌ترتیب شار قطب­سوی فعالیت موج ناشی از شکست چرخندی نسبت به فاز غربی بیشتر است. درنتیجه علاوه براینکه تعداد شکست­ امواج روی اروپا درفازشرقی تقریباً نصف تعداد آن در فازغربی QBO است، شکست­ واچرخندی (چرخندی) امواج روی اروپا در فازشرقی QBO، ضعیف­تر (قوی­تر) از فازغربی QBO است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Quasi-Biennial Oscillation (QBO) on the Rossby wave breaking over Europe and West Asia: wave activity aspects

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Khodadi 1
  • Majid Azadi 2
  • Mohammad Moradi 2
  • Abbas Ranjbar Saadat Abadi 2
1 Ph.D. Student, Atmospheric Science and Meteorological Research Center (ASMERC), Tehran, Iran
2 Associate Professor, Atmospheric Science and Meteorological Research Center (ASMERC), Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present study, using the ERA-INTERIM reanalysis data for daily mean of geopotential height, temperature, horizontal wind speed and relative vorticity at 300, 200, 150, 100 and 50 hPa levels, the wave activity and wave activity flux for cyclonic and anticyclonic Rossby wave breaking events that occurred during the easterly and westerly phase of QBO, over Europe for the winter time 1979-2018, were calculated and analyzed. Results showed that during wave breaking events at latitudes around 20-50N are affected by QBO with easterly and westerly phases. As such, the wave breaking events over the Atlantics (east of the Meditranian and west of Asia) during QBOe are weaker (stronger) compared to those during QBOw. The amplitude of the troughs is larger (smaller) during QBOe compared to QBOw and mridional wave activity flux associated with the wave breaking events during the QBOe is smaller (larger) compared to QBOw. While the wave breaking events over the west of the Meditraniean (0-30 N), affected from the tropical jet stream associated with QBO, is different for anticyclonic and cyclonic wave breakings and is described briefly in the following.
During the anticyclonic wave breaking events in QBOe, the subtropical jet is shifted over north east of Africa and north of the Arabian Peninsuls and a jet stream is formed at mid latitudes over the south east of Europe. While, in QBOw the subtropical jet stream is intensified over northwest of Africa and is merged with the mid latitude jet stream over southeast of Europe (White et al., 2015). Therefore, in the QBOw, over the Meditranean and west of Europe, the slope of the trough is increased and penetrates to lower altitudes. Consequently, the equatorward wave activity flux caused by anticyclonic wave breaking is increased and the anticyclonic wave breaking is stronger during QBOw compared to QBOe. During the anticyclonic wave breaking events in QBOe, the thermal wind balance is valid near the tropical jet stream associated with QBO over the west of the Indian Ocean and south east of Africa, as secondary circulation is formed that causes the intensification of the subtropical jet stream over north of the Arabian Peninsula and Iran, downstream of the trough. Along with the intensification of the tropical jet stream associated with QBOe over the Atlantics, the subtropical jet stream is shifted to higher latitudes and is intensified. Unlike the trough the altitude of the ridge over the east of the Atlantics is decreased and the zonal wind speed upstream of the trough over the north west of Europe and east of the Atlantics is increased. The Equtorward wave activity flux during the anticyclonic wave breaking events in QBOe is weakened. During the anticyclonic wave beaking events in QBOw, the equatorward shift of the mid latitude jet stream and its merge with the subtropical jet stream downstream of the trough is accompanied with the intensification of the trough over north west of Africa and east of the Mediterranean. Intensification of the jet stream associated with QBOw over the Atalantics causes the subtropical to be shifted equator ward and thus the subtropical jet stream over the east of the Atlantics and north of Africa is intensified and is tilted in the direction NW-SE. During QBOw, along with the penetration of the trough to lower altitudes over Europe, the ridge over the north east of the Atlantics and north of Europe is intensified. Intensification of troughs and ridges causes the intensification of upstream meridional flow and thus the equator ward of wave activity flux associated with anticyclonic wave breakings is increased. 
During the cyclonic wave breaking events in QBOe, the subtropical jet is shifted over north east of Africa and north of the Arabian Peninsula and a jet stream is formed at mid latitudes over the Europe in the upstream of the trough. While, in QBOw the midlatitude jet stream is shifted equatorward and is merged with the subtrupical jet stream over northwest of Africa. Therefore, in the QBOe, the slope of the trough is increased and penetrates to lower altitudes, over the Meditranean and East of Europe. Consequently, the poleward wave activity flux caused by the cyclonic wave breaking is increased and the cyclonic wave breaking is stronger during QBOe compared to QBOw. During the cyclonic Wave beaking events in QBOe, intensification of the tropical jet stream associated with QBOe over the Atalantics and south of Africa causes the subtropical jet to be shifted poleward and thus the subtropical jet stream over the west of the Mediterranean and southwest of Europe is intensified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anticyclonic Wave Break
  • Cyclonic Wave Break
  • Wave Activity Flux
  • Quasi-Biennial Oscillation
  • Polar vortex
اسبقی، ق.، جغتایی، م. و محب الحجه، ع. 1394، بررسی اثر نوسان شبه‌دوسالانهQBO  بر وردسپهر برون حاره ای در اوایل زمستان از دیدگاه انرژی، م. پژوهش‌های اقلیم شناسی، 23-24 .
سیفی، ز.، میررکنی، س.م.، جغتایی، م. و محب الحجه، ع. 1397، بررسی اثر نوسان شبه‌دوسالانه QBO برتاوه قطبی روی پوشن­سپهر پایینی و میانی، م. ژئوفیزیک ایران، 609-607.
عباس‌زاده اقدم، ک.، محب الحجه، ع. و احمدی گیوی، ف. 1393، بررسی اثرهای اقلیم شناختی تاوه قطبی پوشن­سپهر در منطقه جنوب غرب­آسیا، م. فیزیک زمین وفضا،4، 127-138.
Anstey, J. A., Scinocca, J. F. and Keller, M., 2015, Simulating the QBO in an Atmospheric General Circulation Model: Sensitivity to Resolved and Parameterized Forcing. J. Atmos. Sci., 73, 1043–1061.
Andrews, D. G., Holton, J. R. and Leovoy, C. B., 1987, Middle Atmosphere Dynamics. International Geophysics Series, 40, 489.
Asbaghi, G., Joghataei, M. and Mohebalhojeh, A. R., 2016, Impacts of the QBO on the North Atlantic and Mediterranean storm tracks: An energetic perspective. Geophysical Research Letters. 44, 1-8.
Baldwin, M.P and Gray, L. J., Dunkerton, T. J., Hamilton, K., Haynes, P. H., Randel, W. J., Holton, J. R., Alexander, M. J., Hirota, I., Horinouchi, T., Jones, D. B. A., Kinnersley, J. S., Marquardt, C. and Sato., K., 2001, The quasi‐biennial oscillation.2001 J.Geophys.Res. 39, 2, 179-229.
Braesicke, P. and Kerzenmacher, T., 2017, how robust is the Holton-Tan relationship? J.Geophys.Res, 19, 179-229.
Collimore, C. C., Martin, D. W., Hitchman, M. H., Huesmann, A. and Waliser, D. E., 2003, on the relationship between the QBO and tropical deep convection., 2003, J. Climate, 16, 2552–2568.
Dunkerton, T. J. and Baldwin, M. P., 1991, Quasi- biennial modulation of planetary-wave fluxes in the Northern Hemisphere winter. J. Atmos. Sci., 48, 1043–1061.
Dunn‐Sigouin, E. and Shaw, T. A., 2015, Comparing and contrasting extremestratospheric events, including their coupling to the tropospheric circulation, J. Geo. Res. Atmos. 120, 4.
Edmon, H. J., Hoskins, B. J. and McHntyre, M.E., 1980, Eliassen-Palm cross-sections for the troposphere. J. Atmos.Sci.37, 2600-2616.
Esler, J.G. and Haynes, P.H., 1999, Mechanisms for Wave Packet Formation and Maintenance in Quasigeostrophic Two-Layer Model. J. Atmos. Sci. 56(15).
Garfinkel, C.I., Dennis L. Hartmann, and Fabrizio Sassi., 2010, Tropospheric Precursors of Anomalous Northern Hemisphere Stratospheric Polar Vortices.J. Climate. 23(12), 3282-3299.
Garfinkel, C.I. and Hartmann, D. L., 2011, The Influence of the Quasi-Biennial Oscillation on the Troposphere in winter in a Hierarchy of Models, J. Atmos.Sci., 68, 1273-1289.
Holton, J. R., and Tan, H.-C., 1980, The influence of the equatorial quasi-biennial oscillation on the global circulation at 50 mb. J. Atmos. Sci., 37, 2200–2208.
Holton, J. R. and Austin, J., 1990, The influence of the QBO on Sudden Stratosphere Warmings. J. Atmos. Sci., 48(4).
Hauck, C. and Wirth, V., 2001, Diagnosing the Impact of Stratospheric Planetary Wave Breaking in a Linear Model. J. Atmos. Sci., 58, 1357-1370.
Hoskins, B. J. and Hodges, K.I., 2002, new perspectives on the Northern Hemisphere winter storm tracks J. Atmos. Sci., 59, 1041-1061.
Hitchman, M. H. and Huesmann, A. S., 2006, a Seasonal Climatology of Rossby Wave Breaking in The 320–2000-K Layer. J. Atmos. Sci., 64, 1922–1940.
Hitchman, M. H. and Huesmann, A. S., 2009, Seasonal influence of the quasi-biennial oscillation on stratospheric jets and Rossby wave breaking. J. Atmos. Sci., 66, 935–946.
Kalnay, E., Kanamitsu, M., Kistler, R., Collins, W., Deaven, D., Gandin, L., Iredell, M., Saha, S., White, G., Woollen, J., Zhu, Y., Chelliah, M., Ebisuzaki, W., Higgins, W., Janowiak, J., Mo, K. C., Ropelewski, C., Wang, J., Leetmaa, A., Reynolds, R., Jenne, R. and Joseph, D., 1996, the NCEP/NCAR 40-year reanalysis project, Bull. Am. Meteorol. Soc., 77, 437-72.
Matsuno, T., 1970, Vertical propagation of stationary planetary waves in the winter Northern Hemisphere. J. Atmos. Sci., 27, 871–883.
Marshall, A. G. and Scaife, A. A., 2009, Impact of the QBO on surface winter climate. J. Geophys. Res., 114, D18110.
O. Sullivan, D. and Sulby, M.L., 1989, Coupling of the Quasi-biennial Oscillation and the Extratropical Circulation in the Stratosphere through Wave Transport. J. Atmos.Sci., 47(5), 650-668.
O Sullivan, D. and Yang, R.E., 1992, Modeling the Quasi-beinnial Oscillation Effect on the Winter Stratosphere Circulation., J. Atmos.Sci., 49(24), 2437-2447.
Palmer, T. N., 1981, Property of The Elissen –palm Flux of The Planetary Scale Motion. J. Atmos. Sci, 39, 992- 997.
Shaw, T.A and Perlwitz, J., 2014, On the Control of the Residual Circulation and Stratospheric Temperatures in the Arctic by Planetary Wave Coupling. J. Atmos., Sci. 71. 1.
Shepherd, T.G., 2014, Atmospheric circulation as a source of uncertainty in climate change projections. Nature Geoscience. 7, 703-708.
Sandro, W. L., Matthes, K., Omrani, N., Harnik, N. and Wahl, S., 2016, Influence of the Quasi-  Biennial Oscillation and Sea Surface Temperature Variability on Downward Wave Coupling in the Northern Hemisphere Solomon, A. and L. M. Polvani., 2016: Highly significant responses to anthropogenic forcings of the midlatitude jet in the Southern hemisphere. Journal of Climate. 29, 3463–3470.
Wallace, J.M., Panetta, R. L. and Estberg, J., 1993, Representation of the Equatorial Stratospheric Quasi-Biennial Oscillation in EOF Phase Space. J. Atmos. Sic., 50, 12.
White, I.P and Mitchell, J. and Phillips, T., 2015, Dynamical Response to the QBO in the Northern Winter Stratosphere: Signatures in Wave Forcing and Eddy Fluxes of Potential Vortices. J. Atmos. Sci., 72(12).
Zhu, X., Yee., J.H., Talaat, E. R. and Mlynczak, M., 2008, Diagnostic Analysis of Tidal Winds and the Eliassen Palm Flux Divergence in the Mesosphere and Lower Thermosphere from TIMED/SABER Temperatures. J Atmos. Sci., 65, 3840-3859.