دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 191-408