روشی برای تعیین اختلاف صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید

نویسندگان

قطب مهندسی نقشه‌برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشکدة فنی دانشگاه تهران صندوق پستی 4563-11365

چکیده

در این مقاله روشی برای محاسبه صفر ارتفاعی بر مبنای حل مسئله مرزی ثابت- آزاد دو مرزی بر اساس مشاهدات از انواع: الف) جاذبه‌ای شامل: پتانسیل ثقل، قدرمطلق شتاب ثقل، طول نجومی، عرض نجومی و ب) ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای ارائه و در مورد تعیین وضعیت صفر ارتفاعی ایران نسبت به ژئوئید به کار برده شده است. براساس نتایج حاصل، صفر ارتفاعی ایران 094/0 متر زیر ژئوئید قرار دارد و لازم است این مقدار از کلیه ارتفاع‌های شبکه ارتفاعی کم شود. از آن‌جایی که در این روش وضعیت صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید تعیین می‌شود می‌توان از آن به مثابة ابزاری برای یکسان‌سازی ارتفاعی در کل جهان استفاده کرد. از آن‌جایی که مسئله مرزی طراحی شده در این‌جا امکان به‌کارگیری هر مشاهده مربوط با شتاب ثقل را درحکم مقدار مرزی فراهم آورده است، راه برای به‌کارگیری همة مشاهدات حال و آینده فراهم شده که این خود متضمن دست‌یابی به حداکثر دقت در تعیین وضعیت صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید و یا یکسان‌سازی مبنای ارتفاعی با کلیة امکانات مشاهداتی هر زمان و مکان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A method for computing offset of zero points of height datums with respect to geoid

نویسندگان [English]

  • A. R. A. Ardalan
  • A. R. Safari
Department of Surveying and Geomatics Engineering, University of Tehran, P.O. Box 11365-4563
چکیده [English]

In this paper a method for computing offset of zero points of height data with respect to geoid by solving a fixed-free two-boundary value problem (FFTBVP) is addressed. Application of the following observables in the FFTBVP by presenting their corresponding integral equations and the computational algorithm is fully covered.
a) Gravitational: gravity potential, modulus of gravity vector, astronomical latitude and astronomical longitude.
b) Satellite altimetry.
The method presented is applied to compute the offset of zero point of Iranian height datum with respect to geoid. According to the results, height datum of Iran is 0.094 m below the geoid.  In this method since the offset of zero points of height data are determined with respect to geoid, height datum unification can be achieved by repeating the same procedure at in different countries.
The recommended boundary value problem has the capability of incorporating any type of observations which contain information about the gravity field of the Earth in a simultaneous gravity field modeling, therefore the method by taking advantage of all existing gravity observables can provide the optimum solution for obtaining the offset of the zero points of the height data and/or height datum unification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zero point of height
  • Abel-Poisson integral
  • Mean sea level
  • Orthometric height
  • Boundary value problem